पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/५११

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१२ शैमास्सणक अन्वीौकृताखिलसुरेख(8)संन्य ई सूनुः कुतोऽपि विषयं न जगाम दृष्टे: ॥२१ ॥ देवेन मन्मथरिपोलतनयेन गाढ माक ऐकष्टमभितो धनुराततज्यम्। बाणानसूत (५निशितान्युधि यान् (३सुजैत्रा स्तैः सायका (७)विभिदिरे सहसा सुरारेः॥२२ रेजे सुरारिशरदुर्दिनके निरस्त (८)सद्यस्तरां निखिलखेचर(८)ख । निर्गीतैः । तथा समन्ति दीप्यमानानि अंशूनां मयूखाना जालानि समूहः येषां तथाभूतैः । तथा नास्ति अतः शेषः येषां तादृशैः बाणैः शरैः । करणैः । कुतोऽपि कस्मादपि दृष्टेः दर्शनस्य विषयं गोचरत्वं ’ न जगाम गतवान् । शराच्छ शरीरत्वादिति भावः ॥ २१ ॥ देवेनेति । मन्मथस्य कामस्य सम्बन्धिनः रिपी: शत्रोः शिवस्य तनयेन पुत्रेण देवेम। कङ्ग। गढ़ भृशं यथा तथा आकर्णकृष्ट श्रवणपर्यन्तकष्ट' तथा आतता आरोपिता या मौर्वी यत्र तादृशं धनुः । । युधि संग्रामे अभितः सर्वतः यान् निशितान् तौलन् बाणान् शरान् अभूत जनयामास । तैः बाणैः। करणैः । सुराणां अरेः शत्रोः सारसुख सम्बन्धिनः सु अतिशयेम जैव जयशीलाः सायकाः बाणः कर्म। सहसा प्रश्न विभिदिरे खशीतःकर्मणि शिष्ट ॥ २२ ॥ रेज इति = निखिलाः समस्ताः ये खेचराः अकध (४) सैन्यकोऽसौ छत्राकृति: स:, सैन्यवे; सः इनः कुतोऽपि। (4) विविधान्। (d) द्विनेत्रः, चिजैत्रन्। (७) विविदि। (८) सद्यः कथम्। (८) खिन्नदेहे ।