पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४८८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


घडशः सर्गः । २४ निममजु१)र्मिलद्रत(२)निम्नगासु महागजाः २४ (३)अपारेऽसुसरित्पूरे रथेषुच स्तरेष्वपि । रथिनो()ऽभिरिउं कुवा हुंकृतैर्यंमृजन् शरान् २५ खङ्ग निर्जुनमूर्धानो व्यापतन्तोऽपि वाजिनः। प्रथमं पातयामासुरसिना दारितानरीन् ॥२३॥ वीराणां शस्त्र(५)भिन्नानि शिरांसि निपतन्त्यपि। तथा भिन्नाः विक्षताः योधिनः खपृष्ठस्थिताः योधाः येषां तथोक्तः । अतएव भमन्तः सर्वतः धावन्तः सन्तः मिलन्तौषु सङ्गच्छन्तीषु रक्तानां शोणितानां सम्बन्धिनौषु निम्नगासु गदौषु निममजुः निमग्ना बभूवुः ॥ २४ ।। अपार इति । उच्चैस्तरंषु अत्युन्नतेषु अपि रथेषु अपार अंतलस्पर्धा, अञ्जां शोणितानां सम्बन्धिनौ या सरित् नदी तस्याः पूर स्रोतसि निमग्नेबिति पदमूवम्। सत्सु रथिनः रथस्थयोधr: । कर्तारः। रिपुम् अरिम् अभि प्रति अभिलस्ये त्यर्थ। क्रुद्धः कोपान्विताः सन्तः हूँ कतै: डुङ्गरनादैःसहेति पदमध्याहार्यम् । शरान् बणम् व्यसृजन् सुमुचुः ॥ २५ ॥ खङ्गति ॥ वाजिन: अश्वः । कर्तार। खरो न असिना अतएव निर्द्धनाः भिन्नः मूर्धानः शिरांसि येषां तयोताः। व्यापतन्तः विशेषेण आ समन्तात् पतन्तः सन्तोऽपि प्रथमं पूर्व पसिना खतं न दारितान् छिन्नान् अरौन् निजपृष्ठस्थिता प्रथममिति निति शेषः । पातयामासुः पतितान् चक्षुरित्यर्थः । पदेन पश्चात् स्वयं पेतुरित्यनेनन्वयः ॥ २३ = वीराणामिति । वीराणां योधानां सम्बन्धनि शिरांसि (२) गलत् । (२) निसलाः सुमहागजाः। (२) अपरेऽल्लसरित्पूर । (9) अभिशथिं कुश्च , अभिरुधा । (५) भिजानाम्।