पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४७९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


घोड़शः सर्गः । (१)अथान्योन्यं विमुक्तास्त्रशस्त्रजालै२)र्भयङ्करैः। युद्धमासौत् सुनासौरसुरारिबलयो३)र्महत् ॥॥ पत्तिः पतिमभीयाय रणाय रथिनं रथौ । तुरङ्गस्थं तुरङ्गखो दन्तिनु दन्तिनि स्थितः ॥२॥ कुक्षिम् उदरं बिभर्ति पूरयतीति तथोक: कोलाहलः कलकल- शब्दः। कर्ता। बभूव जातः । शार्दूलविक्रीड़ितं वृत्तम् । तदुकम्-“धुर्याद्धर्मसजस्तता: सगुरवः शार्दूलविौड़ितम्' इति ॥ ५३ ॥ इति श्रीक्षेत्रमोहगझसया मोहिनीसमाख्यया व्याख्यया समितः श्रीकालिदासकृतौ कुमारसम्भवे महाकाव्ये सुरासुरसैन्यसंघट्टो नाम पञ्चदशः सर्गाः । अथेति । अथ देवदैत्यसिलगनेतरं भयं शङ्कां कुर्वन्ति उत्पादयन्तीति तयोः । तथा अन्योन्यं परस्परं विमुक्तानां प्रहर्ता त्वतानां पत्राणां बाशादौनां शस्त्राणां सम्मोहना दीनां शशणा जालैः समूहैं। करणैः । सुनासीरस्य इन्द्र, शरारः तारकस्य च बलयो सैथयोः सम्बन्ध महत्। भयहरं सुई समरः । कर्ट । ' प्रभूत् ॥ १॥ षप्तिरिति । पत्तिः पतिः कर्ता। पति पादचारि सैन्यम् । कर्मभूतम्। तथा रथौ रथस्थः रथिनं धा मैवमिति शेषः। तडे तिष्ठतौतिकतरखः अश्वारोही सैन्य इत्यर्थः। तुरयं अश्वारूढःनरमिति शेषः । तथा । (१) यथायोग्य । (२) भयरम् । (३) योः ।