पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४५१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२१२ सुमित्राणि के समेत्य दैत्याधिंपते:)भ्रे चिताः किरीटबद्धाञ्जलयः प्रणम्य ते । न्यवेदयन्मन्मथ(८)शत्रुसूनुना ययमुना (३)जम्भजितं ()सहागतम् ॥३॥ दासीसुताशेषजगत्त्रयं (२)न मां जिगाय युजे कतिशः शचीपतिः । सम्बन्धिनभिः पृतनाभिः सेनाभिः। सार्धमिति पदमध्या इऍम् । विजयस्य पराजयस्य श्रिया लगा। काफ़ी। श्रितं युती तथा आगतम् उपस्थितं श्रुत्वा आकर्यं मघातः प्रबल पराक्रान्ता: असुरा दंत्या । कर्तारः। चित्ते अन्तःकरणे चिरं बहुवर्ण चुक्षुभिरे चोभं प्राप्तवन्तः भीता बभूवुरित्यर्थः ॥ २॥ समेत्येति । समेत्य मिलित्वा ते पूर्वोक्ताः महासुराः कर्तारः । दैत्याधिपते: असुरनायकस्व तारकासुरस्य भुः संमुखे स्थिताः । तथा किरीटेषु मस्तकेषु बद्धः रधिताः अक्षयः यैः तयोः सन्तः प्रणम्य नमस्कृत्य युयुत्सुना योतुमिच्छुना युतार्थिनेति यावत् । मअथशत्रुखलुगा धु पुत्रेण कार्तिकेयेन सह सार्धम् आगतम् ष्ठपस्थितं जयं जंभासुरं जयति नाधयतीति भजितम। अभोपपदानि धातोः किए। इन्द्रम् । कर्मभूतम्। न्यवेदयन् विज्ञापयामा ॥ २ ॥ दासीति ॥ शाः शश्वगायाः नार्याः पतिः स्वामी ४ धुढे इसे शतिशः बहुशः प्रदासं दासं चिरं सम्यश्वमा तं दासीशतं जगन्नी मुंबगान गयं येन तथोतम्। अभूतत वे च्प्रित्ययः। माम् । अनेयमिति भावः । न जिगाय ।

(9}शुरूने (८) पूगखलुग, शत्रुचयम्। (e) aभजिता। . () समागतम् । (dछ। ।