पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४१९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


८० दुसरण पादौ ववहे(७)पतिवताक मागूोर्वोभिः (८)पुनरभ्यनन्दन् ॥४७॥ पुलोमपुत्रीं विबुधाधिभर्तु स्ततः (६)शचीं नम झालन१)मेषः । नमश्चकार मरशत्रुसूनु स्तमाशिषा सा (२)समुपाचरच ॥ ४८॥ (३)अथादितौन्द्रप्रमदाः समेताः (४)ता. (५)मातरः सप्त घनप्रमोदाः। प्रवतममित्पृथुः। अदितिं सुरजननीं श्रितानाम् अदित्य- गुगतानां सु शोभन: या: देवता: देव्यः तासां सम्बन्धिनौ। पादौ चरणौ । कर्मभूतौ। ववन्दे प्रणनाभ । पतयः स्वामिन एव देवताः यासां तथोशः। पतिव्रता इत्यर्थः । कनीः । पुनः तं कार्तिकेयम् । कर्मभूतम्। प्रशौर्वचोभिः “व’ जयी भव' इत्यादिभिः आशीर्वादैः अभ्यनन्दन् आनन्दयाञ्चक्रुः ॥ ४७ ॥ पुलोमेति । ततः तदनन्तरम् एष स्मरशत्रोः कामर इरस्य सम्बन्धौ स्नुः पुत्रः। कर्ता। विबुधानां सुराणात अधिभर्तुः अधिनायकस्य इन्द्रस्य कलत्रं पत्नी शवों ना शचीननीं पुलोमाः ऋषेः पुत्रीं कन्याम् । कर्मभूताम् गमश कार प्रणगांम । सा पुलोमपुत्री च आशिष आशीर्वाद कारणेन तं कार्तिकेयं समुपाचरत् समवर्ध यत् । ४८ ॥ अथेति । अथ अनन्तरम् आदितैः देवमातुः सम्बन्धिन (७) विनयेन ताः। (€) शुद्धम् । (e) शची। (१) अन्न । (२) ससुपाचथर। (२) अदितिप्राग्रमुखाः समेता, अदितीन्द्रप्रमदासमेताः पदितीव्रप्रमुखाः समेताः। मी.(४) ः, : लम् ।. (!) मायया।