पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४०५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६ कुरेस बन्धकारातसु तस्य ढं वधाय (७)युबाहुकमानसस्त्र । सर्वं (८)शुचिश्चरमुखारविन्दं गद्यशष्टन्ट (e)वचसाननन्द । (१)सान्द्रप्रमोदात् पुलकोपगूढः सर्वाङ्ग(२)संफुल्लसहस्रनेत्बः । तस्योत्तरीयेण निजाम्बरेण (३)निरुच्छनं चारु चकार शक्रः ॥ १८ ॥ इतीति । सर्वे गौर्वाणानां देवानां हृन्दं समूहः। कर्छ दैत्यानां तारकादीनां कर्मभूतानां यः बधः हननं तस्मै दैत्यब६ कर्तुमित्यर्थः । निमित्तार्थे चतुर्थीं । युद्ध संग्रामे उत्सुकम् उलः fण्ठतं मानसं चित्तं यस्य तथोत्रस्य अन्धकारेः शिवस्य सस्य धिनः सुतस्य पुत्रस्य कार्तिकेयस्य इति उक्तप्रकारेण वचमा वाक्येन च निर्मलं स्ने रम् ईषद्धास्यसहितं मुखारविन्दं वट- मकमलं यस्य तथोक्तं सत् अननन्द जहर्ष । कुमारकृततारक वधनिश्चयेनेति भावः । १७ ॥ सान्द्रेति न सान्: निविड़ यः प्रभोदः हवे: तस्मात् हेतोः तक्षकैः रोमाङः उपगूढः प्रीलिष्टः प्रहृतदेह इत्यर्थः । तथा सर्वाश्च सर्वावयवेषु सपुत्रानि विकसितानि सस्रनेत्राणि सहस्रसंख्यकनयनानि यस्य तथाभूतः । अस्य सम्भवादिति भावः । शक्र इन्द्रः । कर्ता । तस्ख कुमारस्य सस्वधिना उत्त रयेण संध्यानेन । “संध्यानमुत्तरीयम्' इत्यमरः । तथा निजं स्वीयं, यत् अवरं वलनं तेन निरुच्छमी अज्ञविनिमयै (७) बद्धवनखस्य । (८) सुविखर । (e) वच । (४) चान्द्रप्रमोदः (२) संलग्न! :. () निर्जलंगा! निरुपम्, तिनम्।