पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३८६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


बादशः सर्ग. 1 १०५ ततो गिरीशश्च गिरां (७विरामे जगाद (८)लब्धेऽवसरे (e)सुरेन्द्रः। भवन्ति वाचोऽवसरे प्रयुक्त ध्रुवं ()फलाविष्टसहोद्याय ॥ ४३ ॥ ज्ञानप्रदौपेन तसग्रहेल- विनश्वरेणाद्वलितप्रभेण। भूतं भवद्भावि च यत्र किञ्चित् (२ सर्वज्ञ मर्षे तव (३गोचरं तत् ॥881 तत इति । ततः अनन्तरं गिरोशस्य महदेवस्य गिरां वचसां विराम समाप्त सति। नगेन्द्रः देवेन्द्रः । कर्ता । लब्धे Iते अवसरे काले जगाद उक्तवान् । तदावश्खकत्वमामह । थाहि। अवसरे समवे प्रयुक्ताः कथिता: वा वः वावयन लेन आविष्ट।य पूर्णाय महोदयाय महद्भवे ध्रुचं निश्चितं (वन्ति । अवमरोत' वचः मफलं भवतीति भावः ॥ ४३ ॥ शनेति । सर्वे जानातीति भवेन्नः । सर्वोपपदात ज्ञाधातो प्रवयः । तत्सम्बवने हे सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामिनत्यर्थः । अनेन सम्बोधनपदेन यु- हरस्य सर्वज्ञत्व' ऽ। तमः म8न्धकारम् पद्दन्ति ध्वंसते यत् तथोक्तः न । तमःशब्दोपपदात् हॅनधातो. प्रत्ययः। तया अविनश्ख रेगण अक्षयेण। तथा असुलता पयुता प्रभा कान्तिर्यस्य तथाभूक्रेन ज्ञानं तव ज्ञानमेव प्रदीपः "तेन । । भूतं गतं, भवतु तिष्ठत्, भावि लोकः करणेन। () (७) विताने । ८लब्धावसरे । ८सुरेशः । () () प्रस्थि४फलोदयाय, प्रभविष्टफलोदयाय । (२) सर्व । (३) गोचरः । १३