पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३८४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


दयः सर्गे : } १४ अगदगधस्य जलाशय (८यौतितापाद्विशादिवाम्भः ॥३॥ सुराः (८)सुराधीशपुरःसराणां (१)समीयुषां वः सममातुराणाम् । (२)तदू व्रत लोक वयजित्वरात् किं (३)महासुरात्तारकको विरुद्धम् ॥ ४० ॥ प्रभृते: यत् वशम् अधीनता तस्मात् हेतोः । नास्ति गाधः तलं यस्य तथोत स्थ अतलस्य शंस्येत्यर्थः। जलस्य सम्बन्धी यः आशयः स्थानं तस्य सरोवरस्य अभः जलमिव अगात् च्यतं नष्टमित्यर्थः । ३८ ॥ सुरा इति । हे सुराः देवाः। आतुराणां पीडितानाम् । वैर्यहीनत्वादिति भावः । अतएव समं युगपत् समीयुषां |समागतानां समुपस्थितानामित्यर्थः। तथा सुराणां देवानां अधशः देवराजः पुरःसरः अग्रगामी येषां तथोक्तानां व: युआकं लोकत्रयस्व त्रिभुवनस्य यः जित्वरः जेता तस्मात् |लया महन् प्रबलाः यः असुरः दैत्यः तस्मात् तारकत: तारका भिधेयात् दैत्या विरुद्ध विरोधः वैरमिति यावत्। विपूर्वात् |१धधातोर्भावे प्रत्ययः । किम् प्रश्नसुचकमव्ययमन । तत् त वदत कथयतेत्यर्थः। यूयमिति कर्तृपदसूश्चण् ॥ ४० ॥ (८) श्रीआतपापत्तिवशात् । (e) पुरारातिपुरो बिवर्णम्, पुशरातिपुरः सुवर्णम्, सुना पुरःसराणम् । (१) समीयिवांसं स सममातुराणम्, समीहितं यलम फतुराणाम्, समीयुषां समसमातुराणम्। (२) तृत लोकत्रयजित्वराःभूतलोकत्रयजिवराः। () अशशुप्रायकतः ।