पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३७९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१२८ भुमरसम्भवे सुभक्तिंलभाषामंधि (८पादपीठं प्रान्तक्षितिं नम्रतः शिरोभिः। ततः प्रणेमुः पुरतो (४गणानां ) गणाः (१)सुराणां क्रमतः पुरारिम् ॥३१॥ गणोपनते प्रभुणे(२)पदिष्टः (३)शुभासने समये पुरस्तात् । प्रापोपविश्य (४)प्रमुदै सुरेन्द्रः (५)प्रभुप्रसादो हि मुदे न कय ॥ ३२ ॥ सुभति । सतः इनमस्कारानन्तरम् । सुभक्तिम् अतिभक्तिं भजन्ति सेवन्ते ये ते सुभक्तिभाजः तेषाम् । सुभति शब्दोपपदाङ्गजधातोः क्षिप्प्रत्ययः । भृशभक्तिमतामिस्यर्थः। सुराणाम् इन्द्रभिघ्रदेवानामित्यर्थः । गणः संघः । कर्तारः गणानां प्रमथादीनां पुरत: सम्मुखे पादपीठस्य पादाधार प्रान्तोक्षितिं प्रान्तस्य समीपस्य सम्बन्धिनी या क्षितिः भूमि ताम् अधि अधिकृत्य प्राधारभूतमित्यर्थः । ननुतरैः अत्यन्त वनतैः शिरोभिः मस्तकैः। करणैः । पुरं हरं क्रमः यथाममित्यर्थः । प्रथेप्सुः नमस्कृतवन्तः । मझनेग प्रण मस्यानौचित्यादिति भावः ॥ ३॥ गणेति । सुरिन्द्रः देवेन्द्रः। कर्ता। प्रभा इव । कर्ता उपदिष्टः उपवेशनार्थमाप्तः सन् । गणु: प्रमथैः। कती । (८) पादपीठं प्रीतथिभिःपादपैठ प्राक्कीझतैः । (e) सुराणाम्। (6) स्शकः मतः अररि, सुरेन्द्रसतः पुरारिम् । (२) उपदिष्टे । (३) तृप्रसन, ध्रुवासने । (8) प्रमदग (५) प्रभोः प्रसादः ।