पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२६४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अष्टमः समी. । रक्तपीतकपिशाः पयोमुचां कोटयः कुटिलकेशि भान्यमूः । द्रक्ष्यसि त्वमिति (८)सान्ध्यवेलया (८)वर्तिकाभिरिव साधुवर्तिताः ॥ ४५ ॥ सिंहकेसरसटासु भूभृता पल्लवप्रसविषु द्रुमेषु च। पश्य (२धातुशिखरेषु चात्मना संविभक्तमिव साध्यमातपम् ॥ ४६ ॥ इयं सध्या ते रविम् आपदि अस्तसमये कथं नानुयास्यति । अनुयास्यत्येवेत्यर्थः । सम्पदसम्यदोस्तुल्यरूपमेव साधूनामिति भावः ॥ ४४ ॥ रक्तेति । हे कुटिलकेशि ॥ “स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगो- धात्’ इति ङीप् ॥ अमूः पुरोगताः रताः पीताः कपिशाश्च (ऊपतकपिशः । नानावर्णा इत्यर्थः । चायं द्वन्द्वः । न तु 'वर्षा वन” इति तत्पुरुषः सामानाधिकरण्याभावात् । पयोमुचां कोटयः आश्रयः ॥ ‘स्यात्कोटिरश्चौ चापाग्रे संख्या- भेदप्रकर्षेयोः इति विश्वः । त्वं द्रक्ष्यसि इति हेतोः अनया साध्यवेलया। सन्ध्ययेत्यर्थः । “सन्धिवेलय” इति क्वचित्पाठः । गर्तिकाभिः चिषशलाकाभिः साधुवर्तिताः उत्पादिताश्च भान्ति ४५ | सिंहेति । सिंहानां केसराणि स्कन्धरोमणि तान्येव सटाः टिः सासु ॥ “सटा जट केसरयोः ‘ति विश्वः । अथवा सटा ॥ ॥ (८) सन्ध्यमानया। (e) वर्णिकाभिरिव साधुमकिताः। वि (२) धातुशिखरेषु चामनः, वास्तशिखरे विवखता, धातु 9 भानुना ।