पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२६०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अष्टमः सर्गः । एष वृक्षशिखरे कृतास्यः (१)जातरूपरसगौरमण्डलः। हीयमानमहरत्ययातपं पवरोरु पिषतीव बर्हिणः ॥ ३६ ॥ पूर्वभागतिमिरप्रवृत्तिभिः (२)व्यक्तपङ्कमिव जातमेकतः। खं हृतातपजलं विवखता भाति किञ्चिदिव शेषवत्सरः ॥ ३७ ॥ (३)आविशद्भिरुटजाङ्गणं दृगैः मूलसेकसरसैश्च वृक्षकैः। , एष इति ॥ हे पीवरोरु । एष वृक्षशिखरे वृक्षाग्रे कृता अदः कृतस्थितिः जातरूपरसगौरमण्डलः आतपरूषणाका नद्रववत् अरुणबईमण्डलः ॥ ‘चमकरं जातरूपं महारजत कावने” इत्यमरः ॥ बर्हमस्यास्तीति बर्हिणः मयूरः ॥ “'फल- बर्हाभ्यामिनज्वक्तव्यः” । वयमानं क्षीयमाणम् अहरत्यय- तपं दिगन्तातपं पिबतीव । कथमन्यथा क्षीयमाणत्वमिति भाधः ॥ ३६ ॥ पूर्वभागेति । पूर्वभागे प्राचीमूले तिमिरप्रवृत्तिभिघात- प्रसरैरेकतः व्यक्तपङ् स्फुटपङ्कमिव जातं तथा विवस्वता तम् पातपः एव जलं यस्य तत्तथोक्तं खम् आकाशं किञ्चित् ईषत् शेषोऽस्यास्तीति शेषवत् शुष्क सरः इव भाति ॥ ३७ ॥ आविशद्भिरिति । उटजद्भणं पर्णशालाङ्गणम् आवि शक्तिः । प्रविशद्भिरित्यर्थः । “पर्णशालोटजोऽस्त्रियाम्” इत्य- (२) जातरूपरसगौरमण्डलम्। (२) लग्नपमिव । (२) आविशन्निरुटजाङ्गणे।