पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/२७१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


251] from the first edition. [-II.37-15 11.2.4 अस्सुकारणं oिr अच्छुकारणं (874). तुमं तकेमि for सेि कदो तए ता i:2.8 णदी" for णई" (s 186) अणुरतो तवोवणे त्ति तकेमि 11.2.13 वणचरवित्तिणा for वणअरवत्तिणा | i.17.6 तुह for तुज्झ (8 421) (8 184; $ 5०) i.17.14 for i.3.5 मे (vanting in ed. 1) i.17.18 दीहाउणा for दीहाउसा (5 411). 11.5.1;7.2 उच्छाहइत्त आ for उच्छाहइत्तका संभाविद्व्वाओ for संभाविद्व्व i.7.6 किदं for कदं (5 49) (8 376) i.11.1 गच्छदु for परिणअदु i.18.6 अनुयात्रिकांस्त्वयैव for अनुयात्रि i.13.1 क सि ताए। ता अणुरतं तवोवणे i.1०.2 क्खु for हु (8 94). 21.8 करेदि मं (in ed. 1 मं stands अणब्भन्तराओो for next after उण). (5 376) 21.15 पिअसही for सही i.136 *णदीए for *णईए (s 185). |i.31 णिव्वुदाओ for.णिव्वुद (s 376). i.24.3 कीळसि for कीलसि (8 24०) 1-14.2 (Om. त्ति after होमि i.26.4 महाराओ for महाभाओ i.14.7 संपादेमो for संपादेम्ह (8 45) . |पदान्तरेfor i.28.3 पादान्तरे. (At. 1.23.8 i.15.ा अणुसूए (wanting in ed. 1). पादान्तरे is left unaltered.) णिव्वावइतिअं for णिव्वाणइतिअं • | i.33.2 किदे for कदे (849).– आचक दं i.18.3 सुओदर' for सुओअर' (s 186) for आा अक्खिदं (8 184) iii.18.5 णं (vanting in ed. 1). i.34.2 विश्वस्तः for विश्वसितो i.18.6 अवहिदाओ for अवहिद (5 376).|i.35.7 नाहमेतं for नाहमेनं i.19b दावइ for दावइ (8 275) i.37.a सुरभि मुखं for सुरभिमुखं iii.21.6 महाराअ for महाभाअ i.37.15 किदं for कदं (s 49). – पदान्तरे i.21.7 देोण्णं for देण्हं (s 436). | for पादान्तरे . Dotect) (Google