पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/१९४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


I. 18. 1-] 18. I Ry माघव्य after सखे. – R त्वमपि आर्या. 18. 2 2 "काय्यें व्य’, 1 *काय्र्यमस्माकं, B "तां मे नि", 2Ry "कमावेद्य. – N on . तत्र. 2८ om. तत्रभव". – Nा अर्हतीति 18.3 SI orm . भो; N om. मा, for which I णं . – R मं तुमं अव'. 18.4 R अहो महा" for भो महा', which s om. – 2 "ब्रह्मन् for "ब्राह्मण, for which B "ब्राह्मणे afer त्वयेि. – ऽ त्वयि न संभा. 18. 5 32 om. हेि. - SINBy जधा राजाणुजेण (y राआणु'; [ 'णुयेण जधा, B "णुरूऐण जधा) गन्तव्वं (N गछीअदि, ! यदि) तधा गमिस्सं (B गच्छक्षि, y [74 18. 6 I om. ननु . – Ry "वनावरोधः. – B 2. hd., NI om. इति. – NISZy त्रिकान् त्व', R सव्र्वमनुयात्रिकजनं. –2 त्वया for त्वयैव . 18. 7 R om. सह 18. 9 BR ब्राह्मणवदुः.-s चिदिमां मद्भ्यर्थ', Bचिदपि इमामस्मत्प्रार्थ ', I om. अस्मत्। 18.1०2 "पुरिकेभ्यो, BRy "पुरिकाभ्यो. – I निवेद्यति. – SNRy तावद्वक्ष्यामि , BZ तावत्प्रकाशं वक्ष्यामि. – 2 निगृह्म for गृहीत्वा 18.11 B प्रविशामि for गच्छामि , om. सत्यमेव 18.12 By "कन्यकायाम्. – y अनुरागो. – BNI om. मे. - SR om. पश्य 19. 1 I om. एवं णेदं. – B2NRy add राजा । माधव्य त्वमपि खनियोगमनुतिष्ठ अहम् (on. Ry) अपि (om. 2R) तपोवनरक्षार्थ ( अहमपि) तत्रैव (om. Ny; R तत्रैवाहमपि) गच्छामि 19. 2 SEBI on . आख्यानगुनिम . ०. 2 BSR om. शिष्यः, Z om. राजा. – R om. येन ०. 3 2y प्रवृत्तमात्र, BN om. मात्र, I om. मात्र and एव . – R सारथिद्वितीये after भवति. – S कर्माणि. – N प्रवृत्तानि Dotect, Google