पृष्ठम्:Chézy - La Reconnaissance de Sacountala.djvu/२०५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


निषिध्यते भवावलोकयामि.[शब्दानुसारेणावलोकय सविस्मयं] कथ श्रद्ययात्तस्तन्न मातुरामद्दाक४टकशर । विलम्बिनं सिंहशिशु करणारुत्य कर्षति ॥ । ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो बालस्तापस्यी च ।। बालः ॥ [सतहासं] (१) जिम्रु ले सिंहसावश्रा जिम्रु दत्ताई दे प्रथमा ॥ (३) श्रविणीद कित्तिणो श्रपञ्चणिळिवसागि सत्तागि विष्यकरसि संपरदि विघ्र दे संरम्भो त्याने क्खु मुणिाम्रणेण सव्वट् मा त्ति किदणामधश्रो सि । राज्ञा । किन्तु खलु बालेऽस्मिन्नौरस इव पुत्रे त्रिष्यति मे रुदयं [विचिन्त्य] ग्रां नूनमन्नपत्यता मां वत्संलयति । द्वितीया.॥(३) सा तुमं केसरिणी लंघेदि जर से,पुतत्रं णमुचेसि। बालः ॥ [सस्मितं](४) अम्मो बलिअं भीोम् ि । [श्रधरं दशति] राज्ञा ॥ [सविस्मयं] ! ; ; ' .. . (). घविनीतः कीर्तिर्मुनेरत्यनिर्विशेषाणिा सवामिः िवप्रकुरुषे संप्रहर सि.। (३)” रुषा वां केशरिणी लंघप्रति यदि तस्याः पुत्रकन्न मुचसि । (४)* श्रो बलीयान् भीतोऽस्मि । Dotect,Google