पृष्ठम्:Chézy - La Reconnaissance de Sacountala.djvu/११८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


- शकुन्तला। तृतीयोऽङ्कः - शकुत्तला ॥ [काशं दवा ससंभ्रमं] (१) श्रञ्ज्ञउत्त सा मम वुक्तत्तो पलम्भणिामित्तं श्रञ्ज्ञा गोदमी घाम्रा विडबान्तरिदो होि राज्ञा ॥ तथा । [इत्येकाते स्थितः] । ततः प्रविशति पात्ररुस्ता गौतमी।। गौतमी ॥ () जाद् एदं सातिउट्त्रं [ष्ट्रा समुत्थाप्य] इध देवदा सहाइणी ठिटूसि शकुन्तला ॥ (३)ाणि जेव पिघम्वदाश्रणुसूत्राम्रो मालिणीं श्रो गौतमी ॥ [शान्युदकेन शकुन्तस्तामभ्युक्ष्य ] (४) श्रबि लडसन्दा बाई दे घङ्गाई । [इति अङ्गानि स्पृशति] शकुन्तला ॥ (५) ऽा अस्थि विसेसी गौतमी ॥ (६) तणा हि शिराबाधा चिरं जीव जाद परिणादो दिश्र सो ता हि उग्रं गच्छन् । (१)* श्रार्यपुत्र षा'मम वृतातोपलम्भनिमितं श्रार्या गीतमी श्रागता विटपात्तरितो भवः। (२)' ज्ञाते. एतत् शात्युदकं इत्थं देव तासखायिनी तिष्ठलेि । (३)' इदानीमेव प्रियन्वानुसूय मामिनींघव सी.।ः (४) श्रपि लघुससापानि ते अङ्गानि । (५) अयासि विशिषः । (*तेन हि निराबाषा चिरं जीव ऊते परिणाती दिवसः तावत् दृष्टि bottedto Google