पृष्ठम्:A Sanskrit primer (1901).djvu/२३९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


II. English-Sanskrit Glossary. 223 limb: anga n. misfortune: duḥkha a.; āpad f. lion: sinha m. modesty: hrī f. lip: ostha m. moisten, to: sic. listen, to: çru. monarch; samrāj m. live, to: jīv; vst; an + pra. money: dhana n.; vasu n. long: dirgha; (adv.) ciram. month: māsa m. look at, to: īks + pra. moon: candramas m.; candra m.; lord: īçvara m.; pati m. indu m. lotus: padma m. D. mostly: bhūyas. love, to: snih. morning, in the: prātar. love, god of l.: kama m. motber: māt; f.; ambā f. lanar mansion: naksatra n. mother-in-law : çuaçrī f. mountain : giri m.; parvata m. maiden: kanyā f.; bālā f. mouth : mukha n. maidservant: dāsī f. mucb: prabhūta; bahu. make, to: 1kr. mouthful: grása m. man (vir): nara m.; pumāns m.; murder, to: m?, caus.; han; han, puruşa m.; (homo): jana m.; caus. mānara m.; manusya m.; nara m. must: arh; cf. § 320 and Exer- mankind : jana m. pl. cise 30. many: bahu; prabhūta. march, to: cal + pra. name: naman n.; by n. : nāma. marriage: vivāha m. name, to: rac; vad; (reckon) marry, to : ni + pari. gaņaya. master: bhart; m.; pati m. neck: kaņţha m. mat: kața m. neglect, to: 1hā. means: sādhana n. net: jäla n. medicine: äuşadha n. never: na kadā + api, cid, or meet, to (intr.): gam + sam (mid.). | сапа. meeting: samāgama m. news: vịttanta m. melted butter: ghrta n. night: rātri f. mention, to: hr + ud-ā. no one: na ka + api, cid, or cana. merchant: vanij m. north, northern: udañc; the N.: merit: punya n. udīcī f., sc. diç. mighty: balin; balarant; vibhu. not: na; mă. milk, to: dul. nothing: na kim + api, cid, or milk: kşīra n.; payas n. сапа. mind : manas n.; mati f. now: adhunā; sampratam. minister: mantrin m. Univ Calif - Digitized by Microsoft ®