पृष्ठम्:A Sanskrit primer (1901).djvu/२३४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


218 II. English-Sanskrit Glossary. battle: raņa m. n.; yuddha n. born, to be: jan; jan + ud. be, to: bhú; ért; (be situated) both: ubha du. sthā. bow, to : nam. bear, to: bhị; (bring forth) sū; boy: bāla m.; kumāra m. sú +pra. Brāhman: brāhmaṇa m.; dvija m.; bear: çkṣa m. drijāti m.; vipra m. beat, to: tad. branch : çākha f. beautiful: sundara; rūparant. brave; dhāra. beauty: rūpa n. breast: uras n.; vakşas n. become, to: bhũ; vrt. bridegroomn: vará m. bee: ali m.; inadhulih m. bring, to: nita; hr tā. beg, to: bhiks. broad: pöthu ; uru. begin, to: rabh tă. brother: bhrāts m. bebind : paçcât (w. gen.). burn, to: dah. behold, to: ēks. business: kārya n. Benares: kāçī f. but: tu; kimtu ; punar. bend, to: nam. benefit, to; Ikr +upa. call, to: hvā; (name) vac; vad. beseech, to: pad + pra. capable: samartha. besiege, to: rudh; rudh+upa. caste: jāti f. best: creştha; jyestha. cattle: go m. pl. betake oneself, to: yā; çri tā. cease, to : çam; ram + vi. better: çreyas; jyāyas. celebrated : viçruta ; çrīmant. bind, to: bandh. chain: hāra m. biped: dripad. charioteer; sūta m. bird: vihaga m.; pakşin m. charm: kanti f.. birth : jāti f.; janman n. check, to: dam, caus. ; rudh. black : krsna. chest: vaksas 11.; urus n. blame, to: nind; 1kr +tiras. child: bāla m.; çiçu m. blessed: bhagavant; (as prefix) choose, to: 2vr. çri. cistern: vāpī f. blood: rudhira n. citizen: paura m. blow, to (intr.): vah. city: nagara n.; -ī f.; pur f. boat: nãu f. cleverness: buddhi f. body: çarīra n.; vapus n.; kāya climb, to: ruh + á. m.;(heavenly: sun, etc.): jyotis n. close, to: lvr + sam; idhā + api. bone: asthan n. cloud: megha m. book: (manuscript) pustaka n.; coachman: sūta m. (work) grantha m. come, to: gam +a; yã + ; é + Univ Calif - Digitized by Microsoft ®