पृष्ठम्:2015.281062.The-Manushyalaya.pdf/९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


॥ श्रीः ।।

मनुष्यालयचन्द्रिका ।


नृसिंहयादवाकारतेजडितयमद्वयम् ।
राजते नितरां राजभङ्गलथानाने ।। १ ।।

श्रीमत्कुण्ड्युरे विराजति पैरोडे च तेजः परं .
नवानास्त्रे च धाथिञ्च नितरी मल्लीविहाराल ।
अश्वत्थास्यूनिकेतनेऽपि च पुरे केरलाधीश्वरे
सम्भूयैतदुरुप्रकाशविषये चित्रों समजुन्भताम् ।

श्रीमङ्गलास्पसदाश्रयनीलकण्ठ-
बेसुधकलिलः कलोबिन्द्यः ।
श्रीमद्भिरीन्द्रतनयातनोऽभिजां
काभप्रद जयति मन्दमतङ्गजास्यः ॥ ३ ॥

तद्देनषादमलैकुमाश्रयः को-
ऽयुद्दयोतमानगुरुवर्यपाभियोगात् ।