पृष्ठम्:साहित्यसारः.pdf/63

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्


५४
साहित्यसारे             नाटकेऽङ्कसंख्या

उक्तलक्षणनिष्पत्तिप्रसंक्त्या सम्यगर्चितम् ॥ ११७

पञ्चाङ्कनाटकं हीने दशाङ्कं प्राहुरुत्तमम् ।
सवेश्वरो रसविशेषविचारमेव-

    मापादयन्नमृतसोदरवाक्प्रवाहः ।
आनन्दहेतुरधुना भवि(भुवि)कस्य न स्यात्

     साहित्यसारसरसीरुहराजहंसः ॥

 इति साहित्यसारे पञ्चमः प्रकाशः