पृष्ठम्:लघुभास्करीयम्.djvu/७२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अनुक्रमणिका] सौम्य i. १३, १५; iv. ८, २४; v. ४; wi. २; wi. ६, ७; . ७ wiii सौरि vi, २ स्थित्यर्ध iv. १०, १२, १३, ३१; v. १३, स्थित्यर्धनाडिका iv. १० स्थूल 1. २७ स्पर्श v१११३, २१ * . , स्फुट 1. १, २; i. १३, १५, १६, २४ , ३६, ३८, ३९, ४१; i. १०; iv. ३, ५, १३, १९, २१, २४; v. १२, १३, १४; vi. १, ६, ९, १३, १८, १९; wi. १० स्फुटग्रह i. ३९ स्फुटभुक्ति i. ८, १०, १९, २३, २६; iv स्फुटभोग vi. २४ स्फुटमध्य . ३५, ३६, ३९ 11 स्फुटयोजनकर्ण iv.३, ५ 11. ३२ स्वदेशभूमिवृत्त 1. ३२ स्वदेशभोदय i. ६; vii. ३ स्वदेशाक्ष 1. २५ स्वदेशोदय i. १७ स्वभूवृत्त 1. ३३ स्वर v. ११ हरिज iv. २२ लघुभास्करीये प्रयुक्त छन्दसाम् अनुक्रमणिका ३७ अनुष्टुभ् (श्लोक) i. १-३७; i. १-४१; i. १-३५; iv. १-३२ ; v. १-१५; wi. १-२५; wi. १-१०; wi. १-१६, १९ शार्दूलविक्रीडित wi. १७ स्रग्धरा viii. १८