पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम् - काटयवेमः - १९२४.djvu/२१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१८ मालविकाग्निमित्रे देवी-णं कलहप्पिओसि । विदूषकः-मा एवं । अण्णोण्णकलहप्पिआणं मतह्त्थीं एक्कदरस्सिं अणिज्जिदे कुदो उवसमो ।