पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/१५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


चतुर्थोऽध्यायः। श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृटम् ५ १३२ १० १३४ ... Q १२ १३४ १३ १३४ ४९ १४१ प्रकरणम् प्रकरणम् शिलोञ्छादिना जीवेत् २ १३२ | सूर्यदर्शननिषेधः उचितार्थसंग्रह कुर्यात् ३ १३२ | वत्सरज्जुलवने जले प्रति- अनापदि जीवनकर्माह ४ १३२ बिम्वनिरीक्षणे दोषः ३८ १३९ ऋताद्यर्थकथनम् मार्गे गवादीन् दक्षिणतः कियद्धनमर्जयेत्तत्राह ७ १३३ कुर्यात् ३९ १४० अश्वस्तनिकप्रशसा ८ १३३ रजखलागमनादिनिषेधः ४० १४० याजनाभ्यापनादिजीवने ९ १३३ भार्यया सह भोजनादिनिषेधः ४३ १४० शिलोञ्छाभ्या जीवने कालविशेषे स्त्रीदर्शननिषेधः ४४ १४० असज्जीविका न कुर्यात् ११ १३४ नग्नत्नानादिनिषेधः ४५ १४० संतोषस्य प्रशंसा मार्गादौ विण्मूत्रादिनिषेधः ४६ १४१ व्रतकरणे मूत्रादौ सूर्यादिदर्शननिषेधः ४८ १४१ वेदोदित कर्म कर्तव्यम् १४ १३५ विण्मूत्रोत्सर्गविधिः गीतादिना धनार्जननिषेधः १५ १३५ दिवादावुदङ्मुखादि ५० १४१ इन्द्रियार्थासक्तिनिषेधः अन्धकारादौ स्वेच्छामुखः ५१ १४१ १६ १३५ वेदार्थविरोधिकर्मत्यागः १७ १३५ मन्त्रादौ अग्न्यादिसंमुखनि- वयःकुलानुरूपेणाचरेत् १८ १३५ षेधः ५२ १४२ नित्य शास्त्राद्यवेक्षणम् ... १९ १३६ अग्नौ पादप्रतापनादिनिषेधः ५३ १४२ पञ्चयज्ञान् यथाशक्ति न अग्नेलवनादिनिषेधः ५४ १४२ यजेत् १९ १३६ संध्याभोजनभूमिलिखनादौ ५५ १४२ केचिदिन्द्रियसंयम कुर्वन्ति २२ १३६ जले मूत्रादिप्रक्षेपनिषेधः केचिद्वाचा यजन्ति शून्यगृहस्वापसुप्तोत्थापनादौ ५७ १४२ २३ १३६ भोजनादौ दक्षिणहस्तः ५८ १४३ केचित् ज्ञानेन यजन्ति २८ १३७ जलार्थिनी गा न वारयेत् ५९ १४३ सध्याद्वयहोमदर्शपौर्णमासाः २५ १३७ इन्द्रधनुर्न दर्शयेत् ५९ १४३ सोमयागादयः. २६ १३७ नवान्नश्राद्धाकरणे अधार्मिकग्रामवास एका- २७ १३७ कीगमने शक्तितोऽतिथि पूजयेत् २८ १३७ पाषण्ज्याद्यर्चननिषेधः ६१ १४३ शूदराज्यवासादिनिषेधः ३० १३८ श्रोत्रियादीन्पूजयेत् अतिभोजनादिनिषेधः ६२ १४३ ३१ १३८ ब्रह्मचार्यादिभ्योऽनदानम् ३२ १३८ | अञ्जलिना जलपानादिनिषेधः ६३ १४३ क्षत्रियादेर्धनग्रहणे ३३ १३८ नृत्यादिनिषेधः... ६४ १४४ सति विभवे क्षुधा न सीदेत् ३४ १३९. कांस्य पादप्रक्षालनभिन्ना- शुचिः स्वाध्यायादियुक्तः दिभाण्डे भोजननिषेधः ६५ १४४ स्यात् ३५ १३९ यज्ञोपवीतादि परधृत न दण्डकमण्डल्वादिधारणम् ३६ १३९ धारयेत् ... ६० १४३ ... .