पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/११

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तृतीयोऽध्यायः।

.

श्लोकाः पृष्ठम् लोकाः पृष्टम् ७८ ८ ... सवर्णा स्त्री प्रशस्ता ... २१८ ... ... प्रकरणम् प्रकरणम् गुरुपुत्र विषये २०७ ६८ कृतसमावर्तनो विवाहं कुर्यात् ४ गुरुस्त्रीविषये २१० ६९ असपिण्डाद्या विवाह्या ५ स्त्रीखभावकथनम् २१३ ६९ विवाहे निन्दितकुलानि ६ मात्रादिभिरेकान्तबासनि- कन्यादोषाः ७८ षेधः २१५ ६९ कन्यालक्षणम् १० युवतीगुरुस्त्रीवन्दने २१६ ७० | पुत्रिकाविवाहनिन्दा ७९ गुरुशुश्रूषाफलम् १२ ब्रह्मचारिण: प्रकारत्रयमाह २१९ चातुर्वर्ण्यस्य भार्यापरिग्रह. १३ ७९ सूर्योदयास्तकालखापे २२० ब्राह्मणक्षत्रयोः शूद्रास्त्रीनि- संध्योपासनमवश्य कार्यम् २२२ षेधः ज्यादेः श्रेय.करणे २२३ ७१ हीनजातिविवाहनिषेधः त्रिवर्गमाह २२४ ७१ शूद्राविवाहविषये पित्राचार्यादयो नावमन्तव्याः२२५ ७१ अष्टौ विवाहप्रकाराः तेषां शुश्रूषाकरणादौ २२८ ७२ वर्णानां धर्म्यविवाहानाह २२ तेषामनादरनिन्दा २३४ ७३ पैशाचासुरविवाहनिन्दा नानादिशुश्रूषायाः प्राधान्यम् २३५ ७३ ब्राह्मविवाहलक्षणम् नीचादेरपि विद्यादिग्रहणम् २३८ ७३ दैवविवाहलक्षणम् २८ आपदि क्षत्रियादेरप्यध्ये- आर्ष विवाहलक्षणम् तव्यं तेषां पादप्रक्षाल- प्राजापत्यविवाहलक्षणम् नादि न कार्यम् ३४१ ७४ आसुरविवाहलक्षणम् ३१ अत्रियादिगुरावतिवासनि- गान्धर्व विवाहलक्षणम् षेधः २४२ राक्षसविवाहलक्षणम् पैशाचविवाहलक्षणम् ३४ ८३ बावज्जीव गुरुशुश्रूषणे० २४३ गुरुदक्षिणादौ २४५ ७५ उदकदानाद्राह्मणस्य वि- वाहः आचार्ये मृते तत्पुत्रादिसे- ब्राह्मादिविवाहफलम् वनम् २४७ ब्राह्मादिविवाहे सुप्रजोत्पत्तिः ३९ यावज्जीवं गुरुकुलसेवा- निन्दितविवाहे निन्दितप्र- फलम् २४९ ७६ जोत्पत्तिः तृतीयोऽध्यायः। सवर्णाविवाहविधिः ब्रह्मचर्यावधि ७६ असवर्णाविवाहविधिः दारोपगमने ४५ गृहस्थाश्रमवासमाह गृहीतवेदस्य पित्रादिभिः ऋतुकालावधिः पूजनम् ७७ । दारोपगमे निन्दितकालाः ... ७४ ... ... ८४ ४१ ... १