पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५७७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६६४ १११६ १००८ ४७४ १५०३ १५३ १५ १४६६ २८३ १५३ ८७४ १४१ १२३८ १४७० २१० १३७३ मंडललिप्ताः शेषो १०३१ मानाद्ध गुणा व्यासाद्धे मंडलशेषात् स्वोच्च &&५ मानाद्धत् षष्टिगुणाद् मंडलशेषद्यू नान्मूलं १२१४ मानाल्पत्वात् पश्चाद् मध्यगतिज्ञ वीक्ष्य १३५ मानुष्यदव्यपित्र्य मध्यगति स्पष्टगति ६४३ मासगणो यमगुणितः मध्यगतिस्पष्टगतित्रिप्रश्नान् १०६५ मासा द्वादशवर्ष मध्यग्रहे स्फुटे वा ८२ मित्वा ग्रहैकदेशे मध्यग्रासकला हृतमृणम् ११३३ मिथुनाहोरात्राद्ध मध्यच्छायाग्रमुदक् १०७५ मिश्रष्टान्तरगुणिता मध्यछायातो ऽक्षविद् १०४६ मुखतुलयुतिः दलगुणितं मध्यछाया रविवत् ६०१ मुनयोष्टयमागुण मध्यदिवसोन्नतांशैः १४२८ मूल द्वि धेष्टवर्गाद् मध्यधताया यष्टे १४५० मूलेद्य गुलविपुलः मध्यमभुक्तिकलाः १५८८ मृगकर्याद्यदूनाधिक मध्यमस्फुटतरकला &&३ मृदृहनजलमयान मध्यस्य चेत्येन ११३१ मेषतुलादाविन्दोः मध्याद्यमिह यदुक्तम् १४१९ मेषवृषमिथुनजीवा मध्यादिनोन्नतांश मेषादितः प्रवृत्ता मध्याद्यमिह यदुक्त १४१६ मेषादिषु कर्यादिषु मध्याद्यस्वनतांशैः १४७४ मोक्षगुणारसरसरामा मध्याद्विशोध्य मंदं १५५ यत् तदधिक तमो मध्योत्तरमेको नार्याः ६७५ यत्स्पष्टीकरणाची मनुरेकसप्ततियुगः १६. यदि भिन्नाः सिद्धान्त मनुसंधियुगमिच्छयं २१ यदि राहुः प्राग्भागाद् मन्दफलं मध्येऽर्घ २०४ यद्यधिकं स्थित्यद्ध मंदफलस्फुट शशिनो ५२७ यद्यधिकमुदयलग्नाद्वनं मंदाशा नगरवयो १५६८ यद्यधिकमूनमेव मंदोच्चनीचवृत्तस्य २०३ यद्यन्यभगणलब्धम् मंदोच्चाना सप्तोच्च १४१५ यद्याद्यान्यन्तरयोः महदिन्दोरावणं १३८४ यद्युगवधिमहायुक्तमुक्तम् माध्यैः कृतैश्च दलितैः १३१६ यद्येवं ग्रहणफलं माध्यस्तथार्धहोनैः १३१६ यत्राणि मानसज्ञाः मानविमर्दस्थिति ३६६ यन्मूलं तद्व्यासो मानानि सौरचन्द्राफ़ी १४८७ यष्टि व्यासाद्धभुवि १०६८ २८१ २२ १०६१ ७ ७ १५७५ १३९१ १४१६ १५१८ १३४५ ४२६ ५०२ ५४६ ६५६ ६३५ ७२३ १३८६ १५१९ १३४५ १४४६