पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५६७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६५४ १२६६ ८८० अवलंबनं शलाकाज्यार्धम् १४३३ इति तिथिनक्षत्र १५७ ८२८ इति परिलेखाध्यायः ११६४ अविषम पार्वभुजगुण ८३३ इति बहुधा विवदंते ७२७ अव्यक्तवर्गोधनवर्गे १२०४ इति बाहुकोटिकट ४९७ अव्यक्ताँतरभक्तम् १२०७ इन्दुविलिप्ताशेषम् अष्टनखंमध गवि ५७१ १२७३ अष्टयमा:शुन्यगुणाः १०६६ इंदोविषया द्वियमा ११२४ अष्टयमैः कृतचन्द्रः २३१ इषुशरकृताष्टदिग्भिः १२७८ असकृदु ग्रासकालोन ३८२ इष्टकरण्यूनाया १२०२ अस्ततघंटिकाभियों १२९५ इष्टगुणकारगुणितम् ६५६ अह्नोगताऽवशेषाः ३२२ इष्टगुणाकारगुणितो ८५४ आकृतिफलमच्याहत इष्टगृहौच्च्यज्ञो यः १२७ आग्नेये नैऋत्ये वेष्टदिने १५२१ इष्टग्रहभगणगुणा ६५ आचायैर्न ज्ञातः श्री १४१९ इष्टग्रहेष्टशेषाद् १२७४ आद्यग्रह परिवर्ती ९६६ इष्टग्रासविमर्द ४५२ आद्यन्तयोः सङ्गमः ३६५ इष्टग्रासोकॅडोः ११३१ २१ इष्टघटिकागुणानाम् १०२५ आद्यन्ते च पषत्के ११३१ इष्टचरार्धस्यज्या १०७० आद्यादनन्तरोधः १३२० इष्टच्छायावृत्त ३५ आद्याद्वर्णादन्यान् वर्णान् १२१७ इष्टज्या संगुणिताः १००४ आद्यान्यवरांयायै तिमूलम् ४८७ इष्टदिनाङ्नतांश २७६ आनयति दिवसवारम् ७६ इष्टदिवसाळुघटिका आनयति यस्तम् १२६६ इष्टद्वयेन भक्तो आयतकण बाहू ८४९ इष्टभगणादिशेषं १२६४ आर्यभटः क्षेत्रांशः ४७५ इष्टभगणादिशेषात् ११६३ आर्यभट दूषणानां ७१४ इष्टभगणादिशेषात् ११७६ आर्यभटस्यानात् २०३ इष्टभंगणेनभूदि ९५९ आर्यभटेनास्मिन् सति ६९१ इष्टशरद्वय भक्त ८६७ आर्यभटो जानाति ६६५ इष्टस्य भुजस्य कृतिः आर्यभटो युगपादींस्त्रीन् ६५७ इष्टाछायावृत्ते तदग्रयो ६६ आर्याणां पञ्चाशत् १०३५ इष्टात्कालात् भानो ६०७ आर्यानवकोक्तानाम् १०४८ इष्टान्मध्यादन्यांस्तिथिम् १७१ आर्याष्टशते पाता ६६४ इष्टापक्रमवगम् २३७ इति कथिततन्त्रगणकान् ७२९ इष्टार्कचराद्ध” ज्या १२९ १०६८