पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/४३६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


ब्रह्मगुप्त कुतो ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः