पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/२३०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


ब्राह्म्स्फुटसिध्दान्तः गोलाध्याथः