पृष्ठम्:नैष्कर्म्यसिद्धिः.djvu/२२९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


1 (). p. 4. एषोऽस्य };'il. 4. ४. ४2. 2 (:). T1९: u५/t:tti)1s are fro॥ (C/0. 6. 14.2; 4. 9. 3. 3. At, t1१४ (५॥tl ()f li1e 1, ( ; १४५॥(ls ०र्थम. 1() (*). T!!! first, (1ut)t i011 is from B?’. 4. 4. 5; the 14 (१”). T!() (11)tati011 is trum Suet2. 8. 8. 18. I'(2. 2. 20. At t11d l (of lil18 , (CI) ]" read1 सत्यप्यदोषता 'The other 16. 22 ( ). अन्निमुग्धः ५९. 10t, truealle; उवा होते Mu1. 1.2. 7; न तं विदाथ 11tr५८५१.ble; अविद्यायां Katha , 2. 5 ; 12 "]]! : titist, (11)५॥ti()॥ is quota from1 2'). 1. 5. 16. 28. T1 ' ।४pl11:ti)11 (।f tl४ (curious expression श्वश्रुनिर्ग च्छोक्ति is w।।'tly (l 1()te. It 1ust 11ave been well 1 11 Sur५s':॥४५॥'s ti॥e, but [ 12,ve met 29). T!!( r५:tr५11-५ i। li।।e 1 is to verse 9. Tle first पu0 t॥ti०॥ i! tle ('011111111tary (). 22) is f:011 3)'7, 4.