पृष्ठम्:नैष्कर्म्यसिद्धिः.djvu/२१४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


असाधारणांस्तयोर्धर्मान .... असुतु वा पारणाम : अस्माद्यदपरं रूपं अहंशब्दस्य या निष्ठा अहं दुःखी सुखी चेति अहंधर्मस्त्वभिन्न अहमः प्रत्यगात्मार्थः अहंमिथ्याभिशापेन अहो धाष्र्यमविद्यायाः श्रागमापायिनिष्ठत्वात् आगमापायिहेतुभ्यां आत्मनश्चेदहंधर्मः अनुक्रमणिका । आत्मना चाविनाभावं आत्मनैवेत्युपश्रुत्य भात्मानात्मा च लोकेऽस्मिन् भाप्रबोधाद्यथा सिद्धिः भाम्रायस्य क्रियार्थत्वात भाम्रादेः परिणामित्वात् आत्तमन्यदृशः त्येवं चोदयेद्योऽपि ... २१३ १८१ ९० १९४ १३४ १८९ १३५ ७० ६७ १०३ १७२ ७२ ७१ १०२ १३४ १८० १९७ १४ ७२ ७५ १७१