पृष्ठम्:नैष्कर्म्यसिद्धिः.djvu/२१२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अकुर्वतः क्रियाः काम्या अ:ि सम्यगधीतेऽसौ अज्ञात एव सर्वोऽर्थः अज्ञातपुरुषार्थत्वात् .. कारिकाणामनुक्रमणिका । अथाध्यात्म ( २ अनात्मत्वं स्वत:सिद्ध अनादृत्य श्रुति मोहात अनुच्छिन्नबुभुत्सश्च अनुत्सारितनानात्वं अनुपाक्रयमाणत्वात् • अनुमानप्रदीपेन अनुमानादय भावात्

अतः सवाश्रमाणा • • • • • १६,५९ अतिदुःस्थोऽप्रबोधोऽत्र .... ... . १७२ अतीतानागतेहत्यान् ८६ अत्राभिदध्महे १६६ ११६ १५७ ४५ १७५ १९२ १८० १८२ ४१ १४६ १८४ १७३ १६८