पृष्ठम्:नवरात्रप्रदीपः.djvu/३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्


सूचीपत्रम्

  सं० विषयाः              पृ०

  १ Foreword .... .... .... .... .... .... १-३.

  २ भूमिका । .... .... .... .... .... .... १-३७

   १ उपक्रमः । २ ग्रन्थपरिचयः।

   २ ग्रन्थकृत्परिचयः । ३ उपसंहारश्च,....

  ३ नवरात्रप्रदीपे समुपात्तानां विशिष्टशब्दानां सार्था सूची । 

  ४ नवरात्रप्रदीपस्थविषयसूची ।.... .... .... .... .... ....१-३.

  ५ नवरात्रप्रदीपः। .... .... .... .... .... .... १-११५.

  ६ नमात्रप्रदीपे समुपात्तानां ग्रन्थतत्प्रणेतॄणां नामानि । १-४.

  ७ शुद्धिपत्रम् । .... .... .... .... .... .... ....