पृष्ठम्:नवरात्रप्रदीपः.djvu/१६२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


परशिष्टम् । अधिनवरात्रप्रदीपं समागतानां ग्रन्थतप्रणेतृणां च अकाराद्यनुक्रमणिका । = ९ । नामानि । पृ प प पृ प पृ प पृ प पृ. १ अनन्तभट्ट १९ १३ २ अमर ३७ १५ ३ अश्वशास्र ३० ११. ४ आदित्यपुराण १०२ ७ ५ अपरस्तम्बभविष्योत्तर १९ ७ ६ और्व .. ६७ ५ ६८ ११ । ७ कल्पतरु २३ १२ १७ २ ८ कश्यप ११३ १२ ९ कात्यायन • ५९ १२ ८३ १८ ११० ३ ११३ १६ १० कालनिर्णय ७८ १ ८४ १६. ११ कालादर्श 23 12 १२ कालिकापुराण .. ११ ७ १६ १. ३४ ३ ६३ १६ ७६ १८. ८६ १. ८८ ८ ९९ ९. १३ कालोत्तर ११२ १4. ११३ ८. १४ गर्ग •.. ११३ १८ १५ गौडनिबन्ध .. २८ ९ १६ चन्द्रिका २३ १२ १७ चिन्तामणि •.. २३ १४. ११२ ८ ११३ १६ १८ ज्योतिर्गर्ग ६० १४ १९ ज्योतिशास्त्र ३३ ७. ६० १ ८४ १ १०० ८ २० ज्योतिष २९ ९ २१ डामरकल्प ... ८ १३ ९ १८ २६ १ ४१ ३. ४२ ८ ५६ ३, ५ ७८ ९ २२ दिवोदास .. ६३ ७ ६९ ७ ७० ६ २३ दुर्गोत्सव •• २३ १३ २४ देवल २३ ८,