पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/७१८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


६९ नरशतंक । परस्यापि ज्योतिष्टोमस्योत्पत्तिरस्ति यम्य नियमः स्यात् । अत प्रध्वय बाणमव नियम उभय9 ते मम च द५ सत्यभाभ्य मेपंथे। वर्णनय, यदि द्वदशरेन पुरा दिदोच्क्षणअदि ददोषाण वेति । तस्मादविशिष्टमेतत् ॥ द्रव्ये वा चदतवद्धे नमव्यव स्थ स्यन्ते दैश। द् व्यवतिष्ठत तस्मान्नत्यानुवादः स्यEत् ।।२५॥ अथ यदुक्तमे कादशिन्य। पश्चवे दिसंमगदर्शनं न स्यादि ति । तत्र ब्रमः ? अन्यथापि तु नैवति पशवे द्यादिमानप्त । एकादशिन्यभवेम स्तयते १) वे कयपत।। एक यूप एकादश पशव इयम् विधेः शपेयं यत्पश्चसंमि- समित्यादि । एक। दvिग्य चि सत्यमन्यस र संमानश्रयण क्लेशो भवेत् । कय ष एव वरमिति । पक्षसंमानं साव इत्यन्त प्राप्तमेवेति नित्यानुवादः। वेदसंनपदेशोपि प्र शप य प्रशस्तमरत्व अपनाथ रथा । गतरत्र स च यथै कदशिनी विप्ति तग भविष्यतीत्यविरोधः। इद तु वेदिसंमनस्य प्रशंसया। विधेयत्वप्रतीतेर शक्यमन्यन्तु घर्थवं कल्पयित,भतः पञ्चमंमानयप्रसस्यैव वेदसंसानन्तु त्यथै नि (१) ऋगते प्रति २३ पुल पाठः ।।