पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/६८०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


{{ कथा विधामनयतविप्रकर्षात्स एव विधेयत्वेनोक्तः । अत्याचे तु दमैन्द्रियकमस्येयदिष्विव धातोरत्यन्तपराएँस्य, त दप्यकर्मान्तरत्वम्। प्रकररादपि च पर्यशिक रणन्ता न च परूि धेः पात्नीवत ग्रइ णं नित्यनवदत्वादतन्त्रमिति विशिष्टः मुवादैकदेशे व्यपदेशो(१९)तम्भपरिवरस्तमाहुणविधिरिति सिद्धम् । * A अद्रव्यवTत्कवलं कमशोषः स्यात् ॥ २० ॥ अमरभ्याधीप्तयोरंश्वदभ्यग्रवयोरासम्भादिवत् त्रेधा सं देवः। तद्वदेव च पक्षद्वयं निराकृत्य यजिमने चोदनेति प्रति विश।यते (२ ) । किं च ॥ प्रकृतदपि भेत्तृत्वं न।मधेये व्यवस्थितम् । किम्तप्रकृतेभ्यो ऽत्र यत्र नैव।रत्यभेदधः । न चैतन्न।मधेयं प्रकर्ते। कस्य चित् प्रसिद्द यस्य पुनः श्रु- प्ति समय द्विरभ्यासः क्रियते । तस्म।झ्झतिचोदनासमा- न्येन ज्योतिष्टोमप्रकृतिरेकशेयं चोद्यतइति मन्यामधे । न च वसलभतयवम् । एकत्र यजतंः प्रत्यक्षत्वम् अन्यत्र च व्यभिचारिण्य संज्ञया ऽन्यत्वे कल्पिते गृतिना मस्तंश्यो सिडोमधर्मप्राप्तेर्द्रव्यदेवतासंबन्धसिद्धिः । अतो यागान्तरत्वमि प्ति प्राप्ते ऽभिधीयते । (१) एक देशव्यपदेशेति समस्तः २ षु पाठः। (२) गतिकायतत * 3 प: पाठः ।।

  1. ",