पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/६०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । ३१० ९ वैश्वदेवमुपादाय ३१३ १३ वैश्वानरपदं नाऽपि ४५ १३ व्यक्तयो हि विधीयन्त। ३४४ १७ शक्तयः सर्वभावानां ९५१ १६ याक्तिधर्मश्च पुं - | २५५ १५ शातककायावसवा स्त्वादि दात् २६२ २२ व्यक्तिपक्षे विकल्पः |३६७ ९ शक्तिभिः सर्वभावानां स्यात्तू । ३७२ ११ शक्तिः कार्यानुमेय २६२ १४ व्यक्तिवाच्येति त्वात् विज्ञानम् ५१८ १४ शक्यते चाऽगृहीते ऽपि ७५९ १० शक्यते हि द्विदवत्य १८२ १८ व्यक्तिवाचि तु यन्नाम १०६७ ६ शतब्राह्मणस्सयुक्त ७२२ . १३ व्यक्तीरुद्दिश्य यत्कर्म ३२१ १५ शब्द एव यदा तावत् २६७ २१ व्यक्तजतिविशिष्टाया:| २१६ २१ शब्दत्व संस्कृते २४७ २१ व्यक्ती निराकृतायां च स्याः । १८३ २ व्यक्त्याकृति ७१९ १९ शब्दब्रह्मात्मनो ऽप्ये १८६ १० व्यक्तचाकृत्याभिधेये ऽर्थे ७१९ ११ शब्दब्रह्मति यचेदम् २६४ २३ व्यपदेशस्य भि- | ६८६ १३ शब्दवृत्तिनिमित्ते हि त्वात् ७१८ २ शब्दशक्तयनुसारण २६४ १४ व्यपदेशादिभेदाश्च | २१८ ३ शब्दश्धोत्पद्यमानत्वे २६४ २० व्यपदेशादिभदन | १७१ २ शब्दादिषु विनश्यत्सु ३९७ ११ व्यपेक्षा पुनराहत्य | ६९७ ११ शब्दानां न हि लोपेन ६९८ २१ व्यभिचाराश्चन द्रब्यू२०० २४ शब्दानुगमरूपो ऽर्थः ६६४ १८ व्यभिचार्यतिरेको पि३४१ १८ शब्दान्तरस्य यो १०६२ १८ व्यवधानात्तमित्यस्य ऽप्यर्थ । १९७ २२ व्याकृता सम्प्रदायेन |७६३ ११ शब्दार्थस्यैव मुख्य

  • ३९६ १३ व्युत्पाद्यते महे त्वम्

श्धत ७६४ ११ शब्दार्थस्यैव साहि ९१ १३ त्राहयो निरपेक्षा हि त्यात् । ९८४ ५ व्रीहीणां प्रोक्षणं यद्वतू २६३ २४ शब्दार्थेन न कार्य हि ६७५ ३ व्रीह्यादीनां प्रधान- | १३० २ शरीरमितये यानि त्वम् ११७ १३ शाक्याद्यश्च सर्वेक्ष |*