पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/५५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । १४० ४ यो ब्राह्मण इति युते | ७२९ १२ रूपप्रकरणद्वारा ७३ २ यो यो प्रहीताः जात्यन्धः । ७१९ ९ रूपस्पशांदयो ये ऽपि ६८१ ८ यो ऽर्थ: प्रत्यक्षद्दष्टो ऽपि ४३१ २२ रूपादुत्तरकाले हि १३५ ६ यो वा पिण्डं पितु : | ५५६ ३ रवतीवारवन्तीय पाणौ ५६ ५ रेवतीवारवन्तीय ९९८ १० यो ऽश्वप्रतिप्रहादेव । ८१२ १७ यो हि तावद् हुत : । ९७६ १२ लष्कार लक्षणा १९१ १८ यो हेि प्रतिपदं पाठ तावत् ८४० २१ यो हि यस्याऽभिधा- | २२७ १ लक्षणश्रवणा । नाय ८ २० यो हि सामान्यदृष्टेन | २२७ ९ लक्षणानुगमाद्यांस्तु १२० ४ यो ह्यासावन्तत:स्मार्त: ३३६ ३ लक्षणार्थोऽत्र तत्वेन ८१७ २२ यौगिषकानां यथा | २११ २० लक्षणोत्थे ऽपि सन्देहे २०४ १४ लक्षयद्य: समास्रायात ८३४ ८ यौगिर्घकी या स- | ६६४ ८ लक्ष्यलक्षणयोर्हष्टः माया सा । ९१९ ७ लिङादिराद्दिते वाक्ये १३५ । १७ यौवनस्थैव कृष्णा हि | ८४२ १ लिङ्गत्वमभ्युपेतं चेत्। २९७ ११ यः कश्चिदव संवन्धः ७३० २ लिङ्गप्रकरणद्वारा १७७ १० यः पुनर्वेदसंवाद : | ६९८ ४ लिङ्गसंख्यादिसम्बन्ध ७३० १४ लिङ्गानुमितया भुत्या २०३ २३ रक्षाद्यापि यदत्रोक्तम | १८६ १५ लिङ्गाभावाश्च नित्यस्य १७२ १५ रत्नधायितमत्वश्व | १८७ १२ लिङ्गी यौगिकशब्द १४७ ११ रसधीर्यविपाका त्वात् नाम । १९० १५ लोकप्रसिद्धशब्दार्थ ५९० ११ राजन्यः क्षत्रिये रूढ: १९० १९ लोकादेवाऽधिग न्या । १४१ २३ लोके चैतद्यथा