पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/५३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । ३५ १०२ ३ यद्वा योगाविभागेन | १९३ ९ यस्य ह्यनित्यताप्राप्ति १६२ २४ यद्वा शाक्यादिशा- | १०८ १२ यस्य ह्यल्पेन कालेन प्राणाम ९४७ १ यस्याऽपि कारकं वा १३३ ५ यद्वा शिष्टात्मतुष्टी 5यम १९३ ११ यस्या 5प्यत्यन्तम २३ १६ यद्वा सत्यत्वमेवेदम। ३४० २० यागदानाद्यनुस्यूत ९२५ १२ यद्वैतदविशेषेण ११०७ ९ यागसाधनतां कुर्यातू १०७९ ३ यद्वैश्यादिनिमित्तेन | ७८ २६३ १६ यद्वोक्तस्तत्र सद्भाव : || १०२५ १० यागहोमावभेदन ६९१ १२ यन्निमित्तमपेस्यायम ३६९ २२ यागादेव फलं तद्धि ४५५ २० यन्मात्रमेककर्मेति |७६८ १५ यागानूमन्त्रणानीति ४०७ ११ यमाद्बो | ४८१ १४ यागान्विष्ण्वादि न विद्यन्ते १०२ ५ यलोपे च कृते ऽकारः संयुक्तै ९४७ ४ यलुक्षणो हि भवत | ९०५ १६ यागापूर्वप्रयुक्तषु २२३ ९ यश्ध प्रयदानिष्पत्तौ | ७३५ १८ या गुणस्यापकुवाणम् २४१ २२ यश्ध व्याकुरुते वाचं '| ३७६ ३ यागे ऽपि प्रस्तुते ३६२ १२ यष्टुरवात्मना यागः १७० १७ यस्तन्नूनमुपादाय | यो गुणभावध २३५ १७ यागे ८० २१ यस्तर्केणानुसन्धत्ते ५२३ १० यागोपवेशवलायाम्। २०८ ९ यस्तानि प्रविभक्तानि | ४६, ६ यागो ऽयमिति वेि १८० १९ यस्तु तं विानयोगेन शानम ७१८ ४ यस्तु शक्तया पारित्यक्तः १८४ २० यस्मादाक्याताव्दस्य | ४०५ १८ याङ्कश्चिदप्युपादाय १५ या चोक्ता पण्डु ६५६ १४ यस्मादेवमविज्ञाय | १३१ ४१३ ७ यस्मातू वीणादिव पुत्राणाम् । २६१ १६ था चोक्ता भाष्य ६८७ ७ यस्मिझन्यपदार्थे च ८०४ २० यस्य प्रहणषेलायाम्।| १०५९ १ याज्याभक्षवषट् १६० १६ यस्य चाऽन्धिष्यमा णा ऽपि १७१ २१ या तवहिरवस्थानात ८ ८ यस्य तूत्पद्यमानस्य | ८६ २४ या तु वेद्दविरुद्धेह प्रास न्मन्त्रा वारा