पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/५१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । २३२ ९ यथा रत्न परीक्षायाम् | १११ ३ यथैवाऽश्राद्धभोजि १३२ २३ यथा रुमायां लवणा करषु ५०९ २१ यथैवाऽष्टाकपालादी ८१७ ९ यथा वनादिसङ्कता: । १३३ २२ यथा वा न वरुद्धत्वमा ४६८ ७ यथैवोत्पातिवाक्या १३३ ७ यथा वा वरदानादौ नाम् १३३ १२ यथा वा यां भुवं क- | १८० ११ यथोपनयनं येषाम् श्चित्तू १८१ ५ यदन्नकरणं शूर्पम् । ७२५ १४ यथा घोदिश्यमानत्वे ७३० २२ यदा तु प्रतिबद्धत्वात् ३८१ ८ यथा शारीरमात्रे ऽपि | ८६ ९ यदा तु हन्तिपिष्यादि ८४३ १२ यथा शीघ्रप्रवृत्तित्वातू २९६ १३ यदा त्वदेवते होमे २४४ २३ यथाश्रुनगावादानाम् | ७३० ८ यदानुमितया ऽप्येष : १४९ १८ यथा साध्वनुरूपत्वात् १२७ १० यदा शास्त्रान्तरेणैव २४५ १ यथा हि वामना गाव: ६९१ ९ यदा स्वसमवेतोऽन्न ८२६ ३ यथा हि शकुनिवृक्षे | ९६ १५ यदा ह्यादौ श्रुतिं श्रुत्वा ५३४ १२ यथेहाऽस्य पदार्थोऽपि ७२६ १८ यदि क्रियाप्रधान ५०८ १ यथैकबन्धनार्थत्वात्तू त्वम । ९४३ १८ यथैव काचिदुक्का ऽपि ९६७ १५ यदि च द्रव्य १४३ १० थथैव च वयं तेषाम् ५०७ ८ यथव पशुसामान्य | ३६३ ४ याद चकान्तता ठूयुः ३३२ २० यथैव पाठः प्रतिपत्त्यु- ७३२ १० यदि तावद् ग्रह न्त्र पाय: सरष्याम ७१६ १६ यथैध पौरुषेयेषु |७३९ १७ यदि तावद्विकल्पेन २०३ २१ यथैव लाकसिद्धत्वात् ३६१ २० यदि त्वन्यनिवृत्यैव ५७३ २० यथैव वारवन्तयिम् | १८ १८ यदि देशनिमित्त १०४ ११ यथैव वेदमूलत्वम् १५० ८ यथैव श्रुतिमूलत्वातू ८५४ १९ यदि द्रव्यगता संख्या ७६० ४ ययैव हि ग्रहत्वेन | १०७ ६ यदि द्वित्राङ्गुलं मध्ये १४९ ८ यथैव ह्यार्यगम्य ऽर्थे | ५४१ १३ यदि नामाऽऽविभागः १२६ २१ यथैवान्यायविशा स्यात् । ७५८ ८ यदि नामाऽस्य २१२ ३ यथैवाऽवस्थितो वेद :। । विज्ञातौ ।