पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/४९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । ७१८ २१ भूतान्तरानुबद्धन | ६३३ ९ मम प्रतिदिनं सर्वः १००७ १० भूयसां च सधर्म- | १३८ २ मम वत्र्माऽनुवर्तेरन् त्वम । २५७ १७ मम हि व्यक्तिशब्द त्वात् २६४ २१ भेदाभेदनिमित्ता- | ७४ १ महता ऽांप प्रयत्नन ३९८ ४ महत्त्व स्यन्द्रसम्य ४५९ ४ भेदे च दृष्टसामथ्य न्यम । ७७८ ९ भेदेन श्रुतिलिङ्गा- | १६१ १ महत्वाद्भारतत्वाद्य $याम ११५ १९ महाजनगृहीतत्वमम् । ४२९ १ भदा नाम पदार्थानाम७१८ १३ महाभानकदहस्था १३५ २ भ्रातृणामकजाता - | ७५६ ८ मिथश्चानर्थसम्बन्धातू नाम । ७२३ २० मीमांस्मका ह वा ७४ १२ भ्रान्तरनुभावाद्वापि याथ २६६ ११ मामासा चाप ऽत्र दाथ ७६६ ९ मण्डकैर्बहुशस्तृप्ति: । । ४७२ ५ मुख्यकालत्वमङ्गानाम् २९८ ६ मत्वथ वाक्यवेला- | २०५ २४ मुख्यदृष्टार्थनास्वार्थ या ७६७ २१ मुख्यः प्रत्यायत २१९ १९ मनो वा पुरुषो वाऽथ कस्मात् । ८०६ १४ मन्त्रचोदकयास्ता - | ८८४ ३ मुख्य: प्रथमकार्य वत् ८१७ ५ मन्त्रब्राह्मणतर्का- | ८४ १७ मूलान्तर निरस्त चव १९० १ मृत्तिकाद्यपि यधि ९९८ २६ मन्त्रवान्नियमैर्युक्तः न्म ६५७ २२ मन्त्राणामांप यत्का यम ॥ ७२८ २० रशनां शी- मन्त्रोऽपि ८६ १ यच्चादौ श्रद्धया घ्रम ७८१ ४ मन्त्रो यथा समा - | ६६२* २२ यच्चान्यदाविनाभाव मनात । २३६ १० यश्चास्य कृत्रिमत्वेन ८६५ २० मन्त्रोऽयं गार्हपत्याङ्गम १८६ १७ यच्चिन्हं दाक्षिणा १६७ ४ मन्वादिभिरवश्यश्च त्यानाम