पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/४७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । २९ ७७९ ११ प्रयोगाः सन्ति तस्या• | ६९१ ३ प्राक्प्रतीतैकसम्बन्धि ऽन्य १६९ १८ प्रागुक्तर्वेदनित्यत्व ६६० २८ प्रयोजकवशैौ चेष्टौ । | १८९ १७ अगुदक्प्रबणो यद्धत ६५५ ८ प्रयाजकाः प्रयात्क्तार | १८९ २१ प्राग्न्दशा या हि पक ६६० २० प्रयोजकोऽपि शेषा वाश्वत् णाम ६५८ २० प्राजापत्येषु यागानाम। ७३० ६ प्रयोजनं तु प्रत्यक्ष - | २०८ २१ प्रातिशाख्यानि वा २४२ २० प्रयोजनं तु लोकस्य यान ७२९ १६ प्रयोजनं विधेः किं | ३८८ २० प्राधान्यमव तत्राऽपि स्यात् ६६१ ९ प्राधान्याच्छेपिणां ३४४ १३ प्रयोज्यकर्तृकैकान्त साक्षात् । ६६४ ४ प्रयाज्या यस्य यस्तस्य ७२५ १८ प्राधान्यान्न प्रहस्ता १०६० १ प्रवरो न त्वातिक्रान्त ३५१ ५ प्रवर्तनस्मृति: प्राप्त ९४६ ११ प्राधान्येनाऽत्र नोपात्ता २५० २२ प्रविभक्ता हि ये दृष्टा: | ९२७ ९ प्राधान्येनेह कर्तृत्वम ४१२ २२ प्राप्तत्वाद्यदि चष्थत ५४४ १९ प्राप्तस्तावद् गुणो नेव रितेन । वृत्तोऽनपवृक्तश्च | ८५ १९ प्रसरं न लभन्ते हि ३२७ २२ प्राप्नुवन्त्यपि २३६ १८ प्रसिद्धमपि शास्त्रत्वं वन्तव्या ७६५ २२ प्रसिद्धिरिति वि ७३८ २१ प्राप्तोति हि प्रधानस्य शान्म ४६२ १२ प्रसिद्धनाऽप्रसिद्धस्य | ४५० २१ प्रायणाख्यात सम्बन्धि ४४५ ६ प्रसिद्धे भावनाभेदे २८२ ५ प्रसिद्धेर्बलवत्वेन | ९८९ ८ प्रायोवचननिर्णेयम् । १५९ १० प्रसिद्धौ विद्यमा - | १०८२ २४ प्रासङ्गिक क्रते: नायाम । सिद्धिम् । ७५३ १८ प्राकृतेन कथंभावे | १४८ २ प्रियङ्गव: शरत्पकाः १०७ १६ प्राक् च लोभादिह | ४१६ १० प्रैषान्वेषणपृष्ठाख्यान् स्पर्शः । २६३ २ प्रोक्षणं पूर्वपक्षे ऽपि