पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/४४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२६ षर्णक्रमानुसारेि सूचीपत्रम् । ७२८ १६ पश्त्रयाद्विमा नाम । | १६९ ७ परेण सह केषाधित २८६ १ पद्मझातसम्वन्धम । | १११ १९ परो ऽवधिः पुनस्सस्य ३६० १६ पदवाक्य न चतस्य | ८५८ ६ पशुकामप्रयाग च २४७ १७ पदात्प्रभृति चव या | ६५८ २२ पशुसप्तदशस्वस्य ७३६ १७ पदान्तरगतो यस्य | १२९ ७ पशहिंसादिस ८५० ३ पदान्तररााण यत्रा बन्ध ऽथैम । ७५३ २ पश्चाद्यस्योच्यमानेयम १३१ १५ पदार्थ एव काकादिः | ३०७ १८ पाकेनाऽऽग्नेरुपात १२२ ४ पदार्थत्वेन येषाश्च धात् १५८ १४ पदाथपदसम्बन्ध - | ७६८ २ पाक्षिकत्वेऽप्यनित्य २७ १ परत्राऽविनयं कुर्वन् | १०७९ ७ पाश्चदश्यमबाधित्वा ७५८ परप्रकरणस्थानम् १३ । | १०८ १६ पापक्षयो हि शुद्धत्वम ३२४ २० परमाणुशरीरादि | ६९ ११ पारत्रन्यातू खातो ११६ १५ परलोकविरुद्धानि नैषाम् १००६ १७ परस्तादथेवादेषु | ७१८ १९ पाथवावयवप्राया २३८ १३ परस्परविगतित्वम् । १५८ १६ पिकादिशब्दवाच्यं वा ८४ १ परस्परावरुद्धत्वम । | ९०५ २ पिंप्यादर्ध समस्तं वा १०१ १३ परस्परविरुद्धे हि १० पुनरुचार्यमाणश्च १९५ १९ परस्परेण चाऽऽचा-| ७२६ २४६ ३ पुनर्जात्यादिपक्षाणाम २४८ १४ पुनवायुत्वतजस्त्व ९० १ पराधानप्रमाण - | ५७० ९ पुनर्विधानसाम त्वात् । थ्यत् १०३२ २२ परिक्रयो हेि सर्वत्र ६२६ ७१६ ८ | २३ पुन: श्रुतिरनन्यार्थाः पांरग्रहपारत्यागा . | ९२१ १७ पुराकल्पस्वरूपेण ९५० २० परिच्छेदो गवादी २३७ १९ पुराणं मानवो धर्मः २२ पुरुषस्य सचलस्य ३९२ २० परिध्यादेश्च कायेण | ९६ २१ पुरुषान्तरबाधोऽपि ११३ ४ पारनाष्ठतकायस्तु १९० ३ पुरुषापंक्षया ऽचार १२२ २० परिमाणमपि त्वार्थम् | २९२ १५ पुरुषार्थो हि सर्वेण १०७ १० पारशब्दो ऽपि यस्तत्र | ९३६ २४ पुरुषं हि परित्यज्य या नाम