पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/३४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१५ वर्णक्रमानुसारि सूचपत्रं । १०२ १२ तथा श्रुतिप्रमाण• | ७०४ १५ तन्त्रेणोभयसम्बन्धे रवत् । १५८ १२ तन्नमाद्धेषु कल्पयेत १५० २० तथा श्रुत्यनुमानं हि | १७५ १६ तम्मनेघट्यवेद ७४० ८ तथा सfते प्रहेक स्वम् त्वम् । १६९ १३ तम्माने ऽपि च भू• १८३ १४ तथेहाऽपि फला यिष्ठा र्थिव ६९६ १९ तया तत्सधयेद्मि ९७ २२ तथेहा Sपि व्यवस्थेषु यम् ४४८ १९ तथैकधातुसम्बन्ध । ९६४ १४ तयोरभिहितचैम १६७ १८ तथैव तैर्न कर्तव्या | २६१ रं तयोरर्थाभिधाने हि ९१३ तदनन्यगतित्वेन | २२९ १४ तकैंणऽवाचकस्वं च १०८२ १५ तद्बधादयश्च | १५५ १० तस्माच्छास्त्रस्थितैवै क १०८२ १६ तदबाधेन नैवेह | १४५ ८ तस्माच्छ्रुतस्मृती २६५ ५ तदयुक्तं क्रियाभेदे २६५ १७ तदसत्यं न शब्दस्य १६६ ३ तस्मात्कर्मप्रयो- १०६ १८ तदा का ते मुखच्छाया गणम् । ८६ १५ नाम | ९७ तदा किं इष्टार्थी१६ तस्मात्कारणवै १०६ १४ तद तन्मध्यपात्येकं षम्यत् । १४८ ४ तदा नान्यौषधि | ७५६ १९ तस्मात् कालार्थ स्लानिः। एवयम् । ७३१ १ । तदिवं परिसंख्येति | तस्मादान्यपि १६२ २२ वेवो वा ३९७ १९ तद्धितार्थे च वृत्तस्य ९६३ २५ तस्मापचतिशब्दादि ७६० १३ तद्धितार्थाऽत्र | ४२६ १७ तस्मस्पदेषु यावंसु। लिङ्गं हि ६६६ १७ तस्मात्परस्परक्रवं ५३१ २१ तद्धितेन चतुर्यो वा २२२ २ तस्मापययशब्दत्वात्। ३९६ २३ तद्धितेन ह्यसम्बन्धः १४९ १४ तस्मस्पीलयादि ८७ २४ तद्धि दूरमपि प्राप्तं शब्दनम् । १३१ १९ तूद्यथा शुश्रुवान् विद्वान ४४१ १५ तस्मात्तुनातुश ८६ १३ तद्यद्यवैदिकं ता ऋक् क्यम् । १२१ २४ तद्यस्यामेव वेलायम | २०५ ६ तस्मात्प्रीतैरुपाघ्रायैः ३००१ तन्त्रस्थमैकरूप्येणं । ६६५ ३ तस्मांसस्यविनाभावे