पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/३२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१४ वर्णक्रमानुसारि स्रचीपत्रम् । • A A = A ८८९ १४ जाघन्युद्दिश्यमाना | १०७ २ ततश्च श्रुतिमूल- स्यात् त्वात् । ८१६ १२ जातस्य हि व्यव- | १०८० २० ततश्चऽनवरुद्धत्वात्। स्थानात् । ६५९ १९ ततश्चऽपुनरुक्तत्वात् २६७ १५ जातिकारकयोश्चैव | १९१ ६ ततश्चISघाचकत्वेन ८१७ ११ जtतरेव तु यज्जातम॥ १७१ १७ ततश्वासत्यशब्देषु २६७ १३ जातिव्यक्तिविशे- | १०८३ ४ ततश्वाऽस्य प्रयोगस्य ट व । ११५२ २७ ततश्चाऽऽहवनयेन २६७ ९ जातियैक्तिश्च स- | ७१९ २३ ततश्चैतग्रहैकत्वं स्वन्ध ९४ ९ ततस्चदुक्तमागेण ६६१ शतघ्या उभये स- | ९३ ४ ततो ५ ऽर्थविप्रकर्षे ऽपि यम् । ८२६ ९ ततो वाचनिकेनेव १४६ १० शताशतविभागस्तु । २४८ २२ ततः शुक्लावित- ६६७ ४ शतं च लक्षणं सर्वम् ड्यक्ति ८८५ १२ ज्योतिषो यद्यही - | नाम य २३४ ६ तत्कथं नत्वम् । त्किश्चित् । A = १५८ ७ तत्तथैव प्रतीयेत ८६ ३ तत्तथैवाऽनुमन्तव्यं १८० ५ . तख व्यवस्थितं दृष्ट्वा | २५१ १५ तत्तु कक्ष्याविभागेन १२० १३ तथाऽतिशयवत्स | २५० ४ तत्तु नैवं विशेषेभ्यो वम् १५२ ५ तत्र किं तुल्यकल्प ९६४ ५ तच्छब्दोपात्ततद्रेत वत् । ११४ १ ततश्च तुल्यकक्षाSपि | १४८ २४ तत्र कि तुल्यत युक्त २२५ २ ततश्च चत्प्रयुक्तो | ८३२ २० तत्र क्रम द्विधैवेष्टः । 5श्रम ७२४ १९ तत्र क्रियाप्रधानत्व १५६ २३ ततश्व निगमादीनाम्।। तन्न ८६३ १३ तुल्यबलवक्तिः ९५ १७ ततश्च पूवेचिशनं | १५६ १९ तत्र तेषु प्रसिद्धोऽर्थः १७५ १ ततश्च प्रागवस्था | १०९ २२ तत्र दीर्घावधिर्यर्थः याम् • | १०७६ ६ तत्र नाम विशेषेण ७३१ ३ भाष्यकारेण ततश्च । ३ नित्यं परार्थत्वात् ७६७ तत्र १६३ ४ ततश्च वेद्वन्नित्याः । १५५ २१ तत्र प्रयोक्तृदौर्बल्य 8A