पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/३०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१२ वक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । १०८१ १ क्रत्वर्थश्चाश्रयो ऽप्यस्य १०८० १६ क्रत्वर्थङ्गप्रहणे हि २३६ ४ । क्रस्वर्थात नादिरा | १०१८ ९ खण्डनं गुणभूतत्वात् A = | २३४ १४ क्रत्वर्थांशे परार्थत्वात् १०८२ ८ क्रत्वर्थं कर्म गृह्णाति ९०४ ९ गतिः सर्वंपदार्थानाम २३४ २३ क्रत्वर्थे तावदनेषु | ४५३ ६ गत्वादिघक्ष चैतेषु, ३९७ १६ क्रमेणाप्ययमाने तु | २२० ७ गघयादिषु नाऽङ्ग- नाम् ७०९ १९ क्रयश्ववगतद्व्य ७१० १२ क्रयापेक्षित एवऽयम २१७ १ गवाविषु गकारादिः ३२६ ७ ९६१ ३ क्रियया कारकं ग- ॥ गवाश्वगतां स्यम् पूर्वम् ९३२ क्रियान्तरेण १ गयीगोण्यादयः २२१ ११ सम्बन्धः ४८० १६ क्रियापदैकयोगित्वे शब्दः ७०७ ११ क्रियाऽपि न विना | ७३३ १७ गुणद्रव्यपरिच्छेदात् ७३१ २२ गुणभावो हि कर्तृणाम कधत् । २९४ २ र्घावयपपरयर्थ ४९१ १६ क्रियऽऽकारकत्वेन ६५८ १८ गुणश्चऽपूर्वसंयोगे ४१० १६ क्रियः फलापवर्गिण्यः ८३६ ५ क्रीणस्यरुणयेत्यत्र । ७५२ १३ गुणत्कामो न युक्तो ऽश्र १०७ २० नंतरजकभोज्यान्न ७५६ ४ गुणानाश्च परार्थ २३७ ५ क्रुद्धो यो नाम यं हन्ति त्वात् ३९२ ८ लुप्तपकारसाकाङ्कः १०९ ४ क्लेशप्रायं च ते पक्षम । ७०९ १ गुणानामेवमात्मत्वम् १५१ ३ क चिप्रकरणे कश्चित् ८२९ ७ गुणानां यत्रयस्यम् ८५ २१ | क चिद्दत्ते ऽवकाशे हि ३०९ ७ गुणान्तरावरुद्धत्वात् ६८१ १९ कचिद् दृष्टनिराकाङ्कः ५३१ १० गुणान्तरावरुद्धत्वात् ७७३ ७ गुणभघववि ७४२ ५ क च द्रव्यपरिच्छे दात् १०४ ७ क चि भ्रान्तिः इक | १०९२ १५ गुणार्थोपवसथ्ये ऽह्नि चिल्लेrभः । ८२२ ११ गुणे स्वरूपतो धर्मः ८५४ ४ । क्व चिद्यस्य प्रमाण- | ४०६ ३ गुणो ऽनन्तर्गतधन वम ४५७ ४ गुणो वा नामधेयं बा ।