पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२६९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


शुद्धिपत्रम् । १९ पृष्ठङ्कः। पर्यङ्काः । अशुद्धम् । शुद्धम् ११५° पश म स्वम ११५० ११५१ १२ १ तच तत्रा ११५९ यघ थFभ यक्ष ११५१ ११५३ २० १४ रमर ११५५ घटण घरुणस्य प्राप्त प्राप्त नुवाक्य नुवाक्या तम तसा तरीय तरय स: मिद्ध न्वि वि घनन धनव ११५५ १२ ११५५ - २२ ११५६ २ ११५९ ११६४ १४ ९१६६ . १७ ११६७ १४ ११६८७ ११६८ २१ ११६९ १२ ११६९ १’, ११७५ ११७६ ११७८ ११७८ २१ ११७९ ११८३ ११ पीजमन यजमन कय क्रिया रम रमार मन्त्रण मनश्रण। वथ घथ ढपप ठ्यप एवेति एवेति पूर्वस्या पूर्वस्य पुरोश पुरोडाश