पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२६०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१ ० तन्त्रवfतकस्य पृष्ठाः । पक्चक्रुः । अयम् । युद्धम् । सख ३० २३ ३८१ ३८२ सुख बन्ध SSखाद्य Sटा ३८२ पाद ३८३ २८३ सात स तु तण्डल तण्डुला ३८४ गण गण ३८४ १० ११ १६ नटी नुष्ठी लान काम कामस्य तस तस १२ ३९० ३९१ ४०१ ४०१ ४०१ ४० प । क पेःक कृति वृति शक तद्धिती तडितो ४०५ ४०९ SSस्य श्रुति ऽस्यो ४०९ गया ४०९ १७ ४११ ४१७ तय १० प्रजाण्या पुण्या ४२१ मथ ४२२ नेव ४२४ १० ४२८ १० २१ २२ सिस्त पेक्षमा सिस्तु अभिधय अभिधेय पेशसा । ४३० ४३० ४३१ अन्य अन्य १९ भावति भाषा