पृष्ठम्:चोरचत्वारिंशीकथा.djvu/६

From विकिस्रोतः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति

अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मो न व्यवतिष्ठते ।
नराः खादन्ति चान्योन्यं सर्वथा धिगराजकम् ॥ ७ ॥

 ततोऽसावीदृशं प्रच्छन्नं किमपि स्थानं छत्रं सर्वतो दृशं व्यापारयामास यत्र स चोरापक्रमणं यांवत्क्षेमेण निभृतस्तिष्ठेत् ।

 ४. चोरांस्तु समीपागतान्प्रेक्ष्य, असौ सपदि निकटवर्तिनं महीरुह मारुरोह । तस्य शाखास्तथा विपुलाः पलवघनाश्चासन् , यथा तत्र स्थितोऽयं त्रयं कस्यापि दृष्टिगोचरो न भवेत् । भाविनं त्वधोगतं वृतान्तं सर्वं द्रष्टुं प्रभवेत् । ततो नातिदूरे विशालः शिलोच्चयो वर्तते स्म । ऋजूलतस्य यस्य शिखरं मनुजस्य दुरासदमासीत् । अथ ते हयस्थाः, शैलस्य पादमासाद्य, अत्ररोहन् । अलिपर्वा च तान्गणयित्वा विंशतिद्वयमितानजानात् । तैः स्वस्त्रसप्तयो दृढगुल्मशाखासु बद्धाः, तेषां वल्गा अपनीताःकण्ठेषु च । धान्यस्यूता आसद्धिताः। अथ सर्वेsपि ते स्वस्त्रपर्याणगोणीराददिरे। या भारवत्तया रजतमहारजताभ्यां पूर्णा इवाबभुः ।

 ५. अन्येभ्यो विशिष्टाकारस्तेषामेकतमः, अलिपर्वणा नायकत्वेन । गृहीतः। स गोणीं पृष्ठेन वहन्, तस्यैव वृक्षस्याधस्ताप्राप, यत्रालिपर्धा निलीनोऽतिष्ठत् । ततः क्रुद्धमध्येन शैलप्रभागं यावदसौ प्राप्नोत् । तत्र स्थित्वासौ पपाठ-

स्कन्दराज नमस्तेऽस्तु चौर्यपाटवदेशिक ।
दस्युदेव द्वारमिदं विवृतं कृपया कुरु ॥ ८ ॥

 पठितमात्र एतस्मिन्पर्य द्वारमेकमपावृतम् । येन गुहान्तर्गामी मार्गः प्रकाशतामगात् । तेन माद्रेण सर्वानप्यनुचरान्प्रविष्टन्प्रेक्ष्य सोऽग्रणीः। स्त्रयमपि प्रविष्टः। द्वारं च स्वत एव संवृतम् ।