पृष्ठम्:चन्द्रालोकः (राकागमव्याख्यासहितः).djvu/२३५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


पृष्ठाङ्काः १२० १३६ १६१ ॐ ॐ ॥ ६ १४९ ११६ ॥ ६ ७ १४७ ॥ १८ १७० ६३ ८२ १४२ श्लोकसूची । लोकांशाः पृष्ठाङ्काः । श्वोकशाः शास्त्रार्थसव्यपेक्षत्वं सितकरकररुचिर शीघ्रं प्रतीयते श्रौत्यां शितांशुवर्णर्वयति स्म शत्रुवीरशरच्छात सीतामपास्य अपया शोकोत्थः करुणो ज्ञेयः . १०२ सीता यदा यदा दुःख शोभायशोभिर्जितौव ७७ सीतालिङ्गनरम्भ श्याम श्यामलिमान सुदतीजनमज्जनापितः श्यामानां खलु गोकुलेषु सूक्ष्मे घने नैषध श्रियौ नरेन्द्रस्य निरीक्ष्य सूनोर्दिनकरस्यैषा श्रीराम ! ताटकान्तक ! सृष्टाऽतिविश्वा विधिनैव श्वश्रूः क्रुध्यतु निर्दिशन्तु सेये मृदुः कौतुमचाप षट्पद एव नितान्तं सौधरूथले चरन्ती संयोगो विप्रयोगश्च स्तुतौ मधोनस्त्यज संसारसिन्धविनुबिम्ब स्तुत्या स्तुतेरभिव्यक्ति संहितैकपदे नित्या स्तुवन्त्वन्ये ग्रन्थै कथमपि स एवं युक्तिपूर्वश्वे० स्तोकेनोन्नतिमायाति से गुणीभूतव्यङ्गयैः १९४ स्थविरं या हसन्सीव सङ्गतानि मुदा राज | ४७ स्थितस्य रात्रावधिशय्य सङ्ग्रामाङ्गणमागते १२१ स्निग्धश्यामलकान्ति स जयत्यरिसार्थ स्फूजभुजाविंशतिर्क सत्सङ्गनिरतो वत्स ! स्मरेन्धने वसि समर्पकत्वे काव्यस्य स्मरः स्वं सर्वस्वं समानकुलशीलयोः स्मारै ज्वर घोरमप० ११९ समासगा वाक्यगी च स्वप्रकाश ! जड एष समेन लक्ष्मण वस्तु स्वभावचपले नेत्रे सम्भावितास्त्वया के तरुणि । १३६ स्वयं दृष्ट्वा वसुमत सम्यग्ज्ञानसमुत्थानः स्वर्ग प्राप्तिरनेनैव सरला बहुलारम्भ स्वर्णकेतकपराग स रातु वो दुश्च्य वनो स्वभप्रतिवार सरो विकसिताम्भोज स्वांसाऽऽधातस्वशस्रोप सविता विधवति । हेस तनौ सन्निहित सहस्वर्गोपीनां पद हतः कयाचित्पथि कन्दुकेन सहस्व.कतिचिन्मासान् १०९ हर परित्यज्यू नल सहोक्तिरन्यदेशत्वं हारः सन्न वार्यमाणोऽपि | १०९ साक्षात्सुधांशुमैखमेव हासमूलः समाख्यातो साक्ष्यवाचिलोपेतु हितगई न ऋणोषि साधोधवत् तता विद्या हिताहिते वृत्तितौल्य सानन्दं तनुजाविवाह ९८ हित्वा दैत्यरिपोदः, सानन्दमेष मकरन्द हृत् तस्य यन्मन्त्रयते सामथ्र्यमौचिती दे १६० हृदय एव सवस्ति सार्थ स्नाता चन्दनेन • १३९ । हृदि विदर्भभुवः प्रहरन् १४३ ७३ | ६० ७९ १३३ ०

० १२० ० ६१ ० ० १४० ० .५, a १० In ९८ १०२ १३