पृष्ठम्:चन्द्रालोकः (राकागमव्याख्यासहितः).djvu/२३१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


श्लोकसूची । पृष्ठाङ्कः १४७ २८ १०० ६ १२३ १०७ १४७ १४८ ८८ ५६ ६ १२३ ११७ १४४

"

"

" ६ 2

| लोकांशीः गोललेइ अणोल्लमना तच्छायसौन्दर्यनिपीत तडिदियं क्षणलोचन । तन्न नेत्रविकासः स्या तथाभूतां दृष्ट्वा नृप तदद्य विम्य दयालु तदप्राप्तिदुःखैश्च तदिदमरण्यं यस्मिन् तदोजसस्तयशसः तद्वल्गुना युगप० तद्विमृज्य मम संशय तमङ्के समारोप्य पङ्के तमोमयीकृत्य दिशः तया प्रतीष्टाहुति तरङ्गिणी भूमिभृतः तरुणिमनि कलयति तव रूपमिदं तया तवाहवे साहसकर्म तस्मिन्नियं सेति सखी तस्या नखक्षतविलेपन तस्याः सान्द्रविलेपन वीर्णः किमर्णानिधिरेष ते केचिदीश्वरप्रख्याः तेषु तद्विधवधूवरणाही तौ त्योर्भवतो वाच्यौ त्वं दूति ! निरगाः कुञ्ज त्वं हृद्गता भैमि ! बहि त्वद्रूपसम्पदवलोकन त्वमुचितं नयनाधिषि त्वमेवं सौन्दर्यां स च त्वया जगत्युच्चितकान्ति त्वया निधेया न गिरो त्वयि लोचनगोचरं गते । त्वयि वीर! विराजते पर त्वयि सङ्गरसम्प्राप्त त्वल्लीलोन्मीलिते त्वामस्मि वच्मि विदुष स्वामाखिलन्ती दृष्ट्वाऽन्ये दुत्वा कटाक्षमेणाक्षी । पृष्टः | लोकशाः १४८ दमस्वसुश्चित्तमवेत्य दमस्वसुः सेयमुपैति दहनजा न पृथुर्दवथु दिगालोकोऽस्यशोषाङ्ग दिनकरसेवालब्धो १११ दिव्यहरेर्मुखकुहरे १३९ | दिशि दिशि गिरिग्रावाणः दिशि दिशि परिहासगूढ दुदोह गां स यज्ञाय दुष्टसङ्गेन दौःशील्य दूरादुत्सुकमागते दूर गौरगुणैरहड्कृति दृशा दग्धं मनसिर्ज दृशोद्वंयी ते विधिनाऽस्ति दृश्यन्ते बहुधा लोके दृष्ट्वा कश्चित्प्रियतमे देवाऽऽकानिनि कावादे देवि ! त्वन्मुखपङ्कजेन देशे देशे कलत्राणि दोषस्याभ्यर्थनाऽनुज्ञा द्वारि ते तरल दृष्टि द्वारि स्तम्भनिषण्णया द्विजपतिग्रसनाहित १०१ द्वितीयेकद्वित्रिलोपे ११८ १४९ धनिनोऽपि निरुन्मादा धन्यासि सखि ! चाटूनि धर्मोपमावाचिलोपे धीरत्वेन पर्दू दत्त ध्वनिरतिमधुरः नखक्षतर्नवनिार्दै न चैह जीवितः कश्चित् । न तज्जलं यन्न सुचारु न तूणादुद्धारे न गुण न मन्मथस्त्वं स हि नरसुराब्जभुवामिव १३३ नलेन भायाः शशिना नवपलाशपाशवने • ९१ | नवराकानूगारस्य १३३ १११ १२४ १०८ १४० ३८ १४१ १४२ ८४ १४२ १४६ १११ ७८ ९६ १०