पृष्ठम्:चन्द्रालोकः (राकागमव्याख्यासहितः).djvu/२२९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


छाङ्काः १२१ १११ १०९ १४४ ६२ 0 ०। ७ 0 १ 0 १४ १२६ १४६ 0 6 श्लोकसूची । लोकांशाः । पृष्ठाङ्काः | श्लोकांशाः अवलम्ब्य दिडक्षयाम्बरे उत्साहात्मा भवेद्वीर अवादि भैमी परिधाप्य उत्सिकस्य तपःपराक्रम अविश्रान्तिजुषामात्म ११२ उदयति स्म तदद्भुत अशीमहि वयं भिक्षा । उन्नतं पदमुपैति १२३ उन्मीलन्त न६० अस्ताद्विलम्बिरविबिम्ब १२६ उपकृत बहु तत्र अस्माकं सखि ! वाससी | ९१ उपचीयमानमनिशं अस्मिन् दिग्विजयोयते १४६ उपमारूपकोत्प्रेक्षा अस्मै कर प्रवितरन्तु उपमेयोपमालोपे अस्य क्षोणिपतेविहायसि उल्लास्यतां स्पृष्टनलाङ्ग अस्या मुखेन्दुना लब्धे उत्र्यसावन्न तवली अस्या यदास्येन पुर एकेन बहुधोल्लेखे अस्यासिभुजगः स्वकोश १०० एतत्तठस्तरुणि ! अहह ! सह मघोना एतत्पुरः पठदपश्रम अकुञ्चिताभ्यामथ एतद्दत्ताऽसिघात आगच्छतामपूर्णानां एतदन्तिबलैर्विलोक्य आधूणितं पक्ष्मलमक्षि एतयःक्षीरधिपूर आदावञ्जनपुञ्जलिस एतेन ते स्तनमरेण आदित्योऽयं स्थितो मूढाः ! १४२, १४६ एषा रतिः स्फुरति आदौ नकञ्चरचरणयो । ११० ओजश्चित्तस्य विस्तार आनन्त्येऽपि हि भावाना० १६३ औत्कण्ठ्यलज्जादर आनन्दजाश्रुभिरनु० कटाक्षेरुकिभिश्चेतो आराधि वदनपङ्क्त्या कठोरोऽशनिवच्चापः आशयस्य ये उत्कर्षः कथं विधातर्मयि आश्चर्यमस्य कुकुभा० आसीदञ्जनमत्रेति कथाप्रसङ्गेन मिथः आस्तासनङ्गीकरणा- कथ्यते न कतमः स अस्तेि दामोदरीया कदाण्यनवलोकिते इतस्त्रसद्विदूतभूभृe कनकद्वगौराङ्गी इति द्विकृत्वः शुचिमिष्ट कपोलाक्षिकृतोल्लासो इति प्रियाकाकुभि कमठपृष्ठकठोरमिदं इतो भिया भुपतिभि कमलेव मतिर्मतिरिव इद यदि मापतिपुत्रि ! करेण चन्द्रमादचे करः स्वजा सज्जतर० इथे कमलकुमलोपम कर्ता ययुपमानं स्या इवेन च समासे तु । कपुरधूलिधवल उकिनम यदि स्वार्थो । ४२ कर्मकत्रश्च विहित उत्कण्ठास्ताश्च सा प्रीति कल्प्यमानममुना उत्कण्ठितार्थसंसिद्धि: कल्लोलवेल्लितष उत्तिष्ठन्त्या रतन्ते • ३७ कवयः परितुष्यन्ति 0 0 0 ? २८ ११० , १२ १४४ ११० ११९

६६ 15 12